Sida:Resa i Sibirien.djvu/96

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

84

små rutor, samt blott en ruta i höjden och fyra i bredden; se med ett ord ut ungefär som ett af wåra ladugårdsfönster. Längs hela rummet stodo twå rader små fyrkantiga bord, icke större än att 4 personer kunde sitta wid hwarje. Wi bortersta ändan af bordraderna stod en stor högkarmad stoppad länstol, i hwilken Sargutscheї tog plats, och bredwid honom tullförwaltaren wid det öfwersta lilla bordet till höger om honom, wid hwilket äfwen jag, Due och Erman fingo wåra platser. Wid de öfriga borden satte sig de medföljande ryska tulltjenstemännen och en hop kinesiska köpmän. Nu började ett samtal mellan Sargutscheї och tullförwaltaren, hwilket war mycket enstafwigt och fördes förmedelst tolkar. Då löjtnant Dues epåletter tilldrogo sig hans uppmärksamhet, frågade Sargutscheї, hwem Due wore, och då det swarades att han war norsk sjöofficer, war det omöjligt att göra begripligt för honom hwad Norge war för ett land. Guvernör Stepanow i Krasnojarsk hade berättat oss, att då han året förut hade besökt Maimatschin, hade Sargutscheї frågat honom, huru långt det war från nämde stad till Petersburg, hwarpå Stepanow, för att wisa ryska rikets storlek i jemförelse med Kina, hade swarat: ungefär 4 gånger så långt, som från Maimatschin till Peking;” hwilken litet spefulla nedsättning af det ”himmelska rikets” storlek i jemförelse med det ryska så förnärmat Sargutscheї, att ett långt uppehåll uppstod i samtalet.

På hwart bord stod ett stort fyrkantigt lackeradt skrin med afrundade hörn, och då locket aftogs derpå, syntes i midten en rund afdelning, från hwilken skiljewäggar utgingo till skrinets sidor, liksom radier i en cirkel, hwarigenom skrinets inre blef afdeladt i 8 eller 9 särskildta rum, fyllda med olika slag af torkade frukter. Först bjöds fint doftande blom-te utan socker och grädde, samt dertill tobak. Kinesernas pipa består af ett messingsrör, hwars nedersta ända är böjd uppåt och försedd med en liten rund messingsskål, icke fullt så stor, som ett halft walnötskal. Denna nedstickes i tobakspungen och fylles sålunda med kinesisk tobak, som är ljusbrun och så fin som snustobak. Piporna antändas förmedelst små rökkulor, som innehöllo något wälluktande ämne, hwilka lades i piporna och som, sedan de nedbrunnit, antände tobaken. Sedan skrinet med frukterna war borttaget, inkom första rätten på 8 små porslinsfat, hwilka ställdes på bordet i en rosett, ett i midten och de öfriga rundtomkring detta. Kineserna bruka hwarken gaffel eller knif; maten är skuren i små tärningar, och för att föra dessa till munnen begagnar man sig med mycken färdighet af ett par smala