Sida:Riksdagen 1935 25.djvu/398

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
1
Motioner i Andra kammaren, Nr 136.
Nr 136.


Av herr Hansson i Vännäsby, angående rätten att tillvarataga

skogsbär.


Frågan om rätten till vilt växande bär har upprepade gånger varit föremål för riksdagens prövning. Såväl 1899 som 1908 väcktes motioner 1 ämnet med begäran om utredning, vilka dock icke vunno riksdagens bifall. Emellertid upptogs redan strax efteråt spörsmålet om skogsbären av lagberedningen i dess arbete på ny jordabalk. I det på sin tid framlagda utkastet till sådan hade det ej synts beredningen riktigt att utan vidare lagfästa uppfattningen att envar hade rätt att på annans mark plocka bär och andra dylika naturalster. Å andra sidan ansåg beredningen icke, att det borde ifrågasättas att alldeles bryta med den hävdvunna uppfattningen och obetingat förbehålla skogsbären åt ägaren. Vid 1913 års riksdag framhölls i anledning av väckt motion, att åtminstone i de sydligare delarna av landet, där skogsbären tillades ett jämförelsevis högre värde, rättsuppfattningen vore på väg att förändras i riktning mot ett starkare hävdande av jordägarens anspråk på att skogsbären tillkomme honom i likhet med andra alster av hans jord samt att han för den skull borde äga att utan intrång av andra tillgodogöra sig desamma. Efter hemställan av lagutskottet avlät riksdagen även en skrivelse till Kungl. Maj:t med begäran om utredning, huruvida och i vilken omfattning ägare och innehavare av jord kunde beredas skydd mot tillägnande av å deras mark växande vilda bär, samt om framläggande för riksdagen av förslag till lagstiftning i ämnet. Denna riksdagens framställning föranledde utarbetande inom justitiedepartementet av ett utkast i lag om rätt till bärplockning och tillvaratagande av vissa andra naturalster. Ärendet överlämnades sedermera till vissa sakkunniga, som år 1919 tillkallats för att biträda vid fortsatt behandling av frågan om ny jordabalk. Emellertid förordnade Kungl. Maj:t år 1922, att det åt dessa sakkunniga anförtrodda utredningsarbetet skulle vila, och det har sedermera icke återupptagits. Vid flera tillfällen hava nya framstötar gjorts av riksdagen men på grund av kamrarnas skiljaktiga beslut ej lett till några positiva resultat. En ny synpunkt i bärfrågan har emellertid tillkommit. År 1928 hemställde riksdagen i anledning av väckt motion, att Kungl. Maj:t måtte låta verkställa utredning angående sin beräkning av tiden för skörd av lingon samt för riksdagen framlägga det förslag, vartill utredningen kunde föranleda. År 1930 framlades proposition enligt vilken Kungl. Maj:t skulle, därest förhållandena sådant påkallade till förhindrande av att lingon plockades innan de uppnått lämplig

mognad, äga att på framställning av hushållningssällskap och landsting

Bihang till riksdagens protokoll 1985. 4 saml. Nr 136–144.l