Sida:Riksregistraturet 1647 maj fol 1097ff.djvu/4

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
1099
Datum Stockholm 1647

mande, Skermutzler, tornerande, ringrännande, afmålningar, insegell, så och alle andre occasioner i skämpt och alfwar, till sin och deres ähra, nödtorfft, egen willia och behagh, lijka som andre Adels- och Riddersmän vthi wårt Rijke, där till medh niuta alle dhe privilegier, frijheeter och rättigheeter som Ridderskapet och Adelen i gemehn gifne äre eller framdeles kunne medh begåfwade warda; doch hwars och ens Ståndh och wilckor effter privilegierne förbehåldne. Wij begäre fördenskull här medh af alle Potentater, Konungar, Furstar, frije Republiquer, sampt alle andre, effter hwars och ens Högheet, condition och wyrde, respective wänligen, flijt och gunsteligen, så och biude och befalle här medh alle i gemeen, och hwar och en i synnerheet som Oss medh hörsamheet och lydno förplichtade äre, och för Wår skuldh wele och skole göra och låtha, att dhe erkänne be:te Olof Jonsson Lagerkrantz och hans ächta bröstarfwingar, för rätte Adelsmän, bewijisandes honom och dem den ähra och respect som dett Ståndet wedhänger, icke görandes honom eller dem här emoth hinder, mehn eller förfång i någon måtto, nu eller i tilkommande tijder, wedh wår onåde. Till yttermera wisso &c.