Sida:Riksregistraturet vol 1663 maj fol 235 ff.djvu/1

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
235
28
Datum Stockholm A:o 1663

/S. Franc.

Sköldhebreff för Öfuersten Liborius Mentzer.

Wij Carl etc. Giöre Witterligit, att såsom alle wällfunderade regementer i wärdhen beståå icke allenast uppå godh policeij och administration aff lagh och rätt till deras heemstat uthan och igenom wappn förswaras och förfächtas ifrån uthländisk orett, wålldh och förtreet, fiendtlige infall och fremmande herrskap; Altså hafwe och i alla tijdher kloke regenter till at igenom desse medhel conservera och erhålla deras regementer, seedt deruppå, att dugelige och qualificerade persohner icke allenast uthi politiske embeten uthan och till krijgstienster äre förordnade wordne som medh tapper: och manligheet hafua beteedt deras plicht och fullsinnigh hugh, att giöra sigh om sin Öfuerheet och thet gemene bästa

meri-