Sida:Riksregistraturet vol 1663 maj fol 235 ff.djvu/2

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
28
Datum Stockholm Majus

meriterade och wäll förtiente, huilke och deröfre icke mindre än andre som förnehmlige tienster hafwa förträdt på åtskilligt sätt ähre deels medh beneficier deels medh ähra ocoh myndigheet och deriblandh med adelige nampn och sköldemärken i hugh kombne wordne; Aff huilke kännemärken mandomb och tapperheet desse ifrån andre tröghe och waanartige menniskior ähre kiände och åthskilldhe och månge andre af theres exempell till dygdh och ähra, redeliget förhållande i krijgh eller civile tienster och till att bekläda låflige ämbeten opwackte och inciterade wordne. Så aldenstundh dhetta icke mindre Oss såsom till Kongl. Högheet, wyrde och myndigheet aff

Gudj