Sida:Riksregistraturet vol 1715 fol 1351ff.djvu/2

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
1352
29
December 1715

Wij Carl &c. Giöre witterligit, at såsom et tappert mod och förwärfwade wettenskaper uti de stycker, som til krigswäsendet höra med åtskillige nådeteckn, men i synnerhet med Adelig Skiöld, förmohner och friheter pläga af Höga Öfwerheten ansees, endast til den ändan, at sådant skall lända dem som sig därom winlägga, til en hugnad, och androm til upwäckelse at efterföllia deras exempel; Altså och emedan Oss Älskelige Ammiralitets Capitain Christen Gathe och dess Broder Lars Gathe af sådane egenskaper gifwit nöijachtigt prof, hafwandes den förre, nämligen Christen Gathe, sedan han alt ifrån 1693 farit til Siös

dels