Sida:Rr 1645 jan mars djv31 fol25v.djvu/7

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Korrekturläsningen av denna sida är påbörjad men inte fullständig. Se kommentarer i historiken och på diskussionssidan
8
Datum Stockholm Januarius

(?) och för frälsseMän achtade, skrefne och holdhne warda, Niutandes alle de privilegier, frij- och rättigheeter, som Adelen igemehn gifne ähro, eller hereffter kunne medhbegåfuadhe warda; Dogh huars och eens Ståndh, Wilkohr och Wyrde effter privilegierne förbeholdne. Wij begerer fördenskuldh wänligen af alle Potentater, Konungar, Furster, Frije Republiker som han eller dee hända förekomma, huar effter sin Högheet Ståndh och Wilckor, Biude och alle som Oss medh Hörsamheet och Lydno förplichtade ähre, och för Wår skuldh weele och skole göra och låta, at dee erkänne mehrb:te Mårten Augustisson Leyonsköldh och hans Echta Barn och Effterkommande BrystErfuinger för rätta Adelssmän, bewijsandes dem den ähra och respect, som det Ståndet tillstår, och icke görandes dem häremoot hinder mehn eller förfång i någon Motto Nu eller j tillkommande tijdher. Till yttermehra wisso &c.


Christina


A.G. Klou

Sköldebreef för Ryttmestaren Larss Torstensson Blanckenfiell.

Wy Christina &c. &c. Göre witterliget, att endoch Wy wäl alle Wåre och Rykzens trogne och hörsamme wndersåthare, ähre medh Konungslig gunst bewågne, och gerna

sy