Sida:SOU 1938 45.djvu/49

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
47

då utredningen igångsättes, äga tillgång till förbud, som skyddar stranden mot bebyggande, jorddelning och andra åtgärder, som kunna. äventyra förverkligandet av syftet med ett sådant förordnande. Kommittén har därför föreslagit, att Konungens befallningshavande skall, då fråga föreligger om förordnande enligt 2 §, kunna i avbidan på frågans slutliga avgörande utfärda förbud att utan tillstånd av Konungens befallningshavande inom strandområdet uppföra annan byggnad än sådan, som avses i 3 § tredje stycket av förevarande lagförslag, ävensom förbud att inom området verkställa avstyckning och vidtaga åtgärder, som avses i 12 § första eller tredje stycket av förslaget. Om ett sådant förbud skall kunna fylla sin uppgift, bör det lända till efterrättelse utan hinder av däremot förd klagan. Bestämmelse härom har därför införts i denna paragraf. Kungörelse om utfärdat förbud torde böra införas i ortstidningar och uppläsas i traktens kyrkor.


15 §.

Då man icke torde kunna helt bortse från möjligheten att ändrade förhållanden kunna göra det önskvärt att meddelat förordnande enligt 2 § för visst strandområde upphäves, har kommittén ansett det lämpligt med ett uttryckligt stadgande om rätt för Konungen att i dylikt fall föreskriva, att lagens tillämpning beträffande strandområdet skall upphöra.


16 och 17 §§.

Huruvida de i dessa paragrafer meddelade bestämmelserna äro tillräckliga för att åstadkomma erforderligt ingripande i händelse av överträdelse av de olika lagbuden, blir i mycket beroende på allmänhetens medverkan att bringa eventuella lagbrott till åklagarmyndigheternas kännedom. Den övervakande verksamhet i avseende ä efterlevnaden av gällande föreskrifter angående bebyggelsen, som utövas av byggnadsnämnderna, kommer ju att saknas inom stora delar av lagens tillämplighetsområde. Kommittén har emellertid ansett, att man bör avvakta de erfarenheter, som någon tids tillämpning av lagen kan ge, innan till närmare övervägande upptages frågan om behovet av särskilda kontrollerande organ.


18 §.

På grund av stadgandet i 2 § 16:o) lagen om regeringsrätten torde besvär över Konungens befallningshavandes beslut i anledning av ansökan om särskilt tillstånd jämlikt 9 § i lagförslaget komma att prövas av regeringsrätten. Mål angående fastställande och ändring av byggnadsområde komma däremot, på sätt kommittén i den allmänna motiveringen ansett böra ske, att prövas av Kungl. Maj:t i statsrådet. Detsamma. blir förhållandet med besvär, som anföras över förbud, som Konungens befallningshavande utfärdat med stöd av stadgande i 14 § av förslaget.

19 §.

Det synes vara lämpligt att till ledning för myndigheter och markägare vissa tillämpningsföreskrifter i administrativ ordning utfärdas, bland annat,