Sida:SOU 1940 12.djvu/105

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
103

område i Blekinge skärgård och 30 000 kronor till Upplands fornminnesförening såsom bidrag till inköp av en fastighet invid Uppsala högar för bildande av friluftsreservat.

Det vid 1939 års lagtima riksdag fattade beslutet angående dispositionen av tipsmedlen innebar, att av den för staten tillgängliga andelen av Aktiebolaget Tipstjänsts behållning för löpande räkenskapsår 50 procent skulle tillföras fonden för idrottens främjande, 20 procent fonden för friluftslivets främjande och 30 procent användas för allmänna budgetära ändamål. Uti 1940 års statsverksproposition har denna norm frångåtts. I stället har däri föreslagits, att de båda fonderna skulle tilldelas var sitt till beloppet bestämt anslag, beräknat med hänsyn till de antagliga mest trängande behoven, under det att återstoden skulle användas för allmänna budgetära ändamål. Anslaget till fonden för friluftslivets främjande har härvid upptagits till 500,000 kronor. Den beskärning, som härigenom skett av medelstilldelningen för friluftsändamål, är en tyvärr oundviklig följd av det rådande utrikespolitiska läget och därav föranledda statsfinansiella svårigheter, och utredningen anser sig därför varken böra eller kunna uttala några särskilda önskemål angående dispositionen av tipsmedlen under den tid förhållandena kunna bli i huvudsak oförändrade härutinnan och dessa medel alltså behövas för tillgodoseende av mera angelägna behov. Däremot har utredningen ansett sig böra, trots ovissheten om den kommande utvecklingen, till diskussion upptaga frågan om fördelningen av dessa medel, sedan mera normala förhållanden i framtiden inträtt.

Därest man utgår ifrån att inträdet av mera normala förhållanden skulle medföra en återgång till de av 1939 års lagtima riksdag godtagna principerna för fördelningen av tipsmedlen mellan idrott, friluftsliv och allmänna budgetära ändamål, skulle, om tipsmedel inflöte i samma rikliga mängd som under räkenskapsåret 1938/39, fonden för idrottens främjande årligen tillföras omkring 7 500 000 kronor, fonden för friluftslivets främjande omkring 3 000 000 kronor samt för allmänna budgetära ändamål stå till förfogande omkring 4 500 000 kronor. Det är obestridligen ett avsevärt belopp som under dessa förutsättningar skulle årligen kunna användas för att främja friluftslivet. Ur fonden för friluftslivets främjande skola emellertid en mångfald olika ändamål tillgodoses. Sedan 1939 års lagtima riksdag med anledning av väckta motioner uttalat, att bland dessa ändamål måste anses hänförligt även anordnandet av semester åt husmödrar, kommer nämligen fonden för friluftslivets främjande att användas för åtminstone följande olika ändamål:

a) förvärv av samt uppförande och utbyggande av fasta anläggningar, avsedda att tillgodose befolkningens friluftsliv och behov av semestervistelse (vandrarhem, raststugor, sporthem, fjällstationer och fjällstugor, semesterhem och friluftsbad etc.);
b) utrustning till dylika fritidsanläggningar;
c) anskaffning av mark för fritidsreservat;