Sida:SOU 1940 12.djvu/35

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
33

Senare utsände utredningen, i mitten av november 1937, till alla rikets städer utom Stockholm samt till 67 köpingar och municipalsamhällen, i regel sådana med minst 2 000 invånare, en rundskrivelse med begäran, att två vid densamma fogade frågeformulär måtte besvaras. Det ena frågeformuläret var av följande lydelse:


Frågeformulär I (om friluftsområden i allmänhet). (Anm.: Vid svaren skall hänsyn tagas endast till ortens befolknings behov, men både till behovet nu och det behov, som man kan tänka sig i framtiden.)

1) Finnas för Eder orts vidkommande de naturliga förutsättningarna för tillfredsställande av de olika slags rekreationsbehov, som kräva:

a) närbelägna skogsområden, tillgängliga för vandringar i vardagslag?

b) utflyktsområden för söndagsvandringar, skidlöpning, orientering m. m.? (Anm.: Här avses större sammanhängande naturområden eller mindre, som kunna knytas ihop genom "naturkorridorer".)

c) friluftsbad? (Anm.: Se särskilt frågeformulär.)

d) tältplatser?

e) utflyktshamnar? (Anm.: För orter vid kusten eller större sjöar.)

f) sportfiskeplatser?

g) platser för sportstugukolonier? (Anm.: Här menas icke endast platser, som redan ha ställts i ordning såsom tältplatser o. s. v., utan platser lämpade för de uppräknade särskilda ändamålen.)

2) Anses allmänhetens tillgång till närbelägna skogsområden, naturområden för söndagsutflykter m. m. tryggad även för framtiden därigenom att dessa områden i tillräcklig omfattning äro i allmän ägo eller på grund av andra förhållanden?

3) Om fråga 2 besvaras nekande, har kommunen (eventuellt i samarbete med andra kommuner) de ekonomiska möjligheterna att genom inköp eller på annat sätt trygga allmänhetens nyttjanderätt till för ortens friluftsliv nödiga områden?

4) Anses särskilda åtgärder i lagstiftningsväg eller eventuellt andra åtgärder från statsmakternas sida (för att möjliggöra expropriation, utvidga rätten att meddela förbud mot avstyckning eller bebyggelse, underlätta kommuners uppgörelse med markägare, exempelvis i servitutsform, o. s. v.) erforderliga för att tillgodose befolkningens behov av friluftsallmänningar eller platser nödvändiga för särskilda arter av friluftsliv? Vilka åtgärder?

5) Äro åtgärder från statsmakternas sida lika nödvändiga för något annat friluftslivets behov som de eventuellt äro för att trygga ortsbefolkningens tillfälle till friluftsbad?

6) Äro markområden, som kommunen kan vilja förvärva såsom friluftsallmänningar eller för särskilda friluftslivets behov, belägna inom annan kommun, och kunna några särskilda svårigheter förutses uppstå härav?

7) Ligga de områden, som av geografiska eller ekonomiska skäl för orten kunna komma i fråga såsom friluftsallmänningar, på sådant avstånd från Eder ort, att nyttjandet försvåras genom långa och dyrbara resor?


Det andra frågeformuläret rörde uteslutande friluftsbad och därmed avsågs att utröna tillgången för ortsbefolkningen av särskilt anordnade friluftsbad och lämpliga naturliga badstränder samt de åtgärder, som för de särskilda orternas vidkommande ansåges önskvärda och erforderliga för att för framtiden tillgodose befolkningens behov av friluftsbad.

Med några få undantag hava svar inkommit från de orter som tillställts frågeformulären. Svaren äro emellertid av mycket varierande fullständighet.

674 403