Sida:SOU 1940 12.djvu/41

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
39

Malmöhus län: Av 50 stycken ägas 7 (varav en bestående av 8 skilda områden) av olika städer, 6 av kronan, 5 av kronan jämte stad eller enskilda, 1 av landstinget, 1 består av ecklesiastik jord och 2 av fideikommiss, återstående 28 bestå huvudsakligen av mark, som är i enskild ägo (i några fall ingår däri fideikommissjord i större omfattning).

Älvsborgs län: Av 44 stycken ägas 3 av stad, 4 av stad jämte kronan, kyrkan eller enskilda, 4 av kronan, 6 av kronan och enskilda (i ett fall därjämte av kyrkan), 1 består uteslutande av ecklesiastik jord, 2 bestå av ecklesiastik och enskild jord, de övriga 24 synas vara helt i enskild ägo.

Skaraborgs län: Av 18 stycken ägas 2 av stad och enskilda, 8 av kronan, 4 bestå av såväl kronojord som ecklesiastik och enskild jord, 2 bestå av ecklesiastik och enskild jord, under det att de återstående 2 helt ägas av enskilda.

Örebro län: Av 25 stycken ägas 3 av Örebro stad, 6 av kronan, 1 utgör ecklesiastikt boställe och de återstående 15 ägas av enskilda.

Gävleborgs län: Av 40 stycken ägas 2 av stad, 1 av stad och enskilda, 1 av kronan, 2 utgöras av kronojord samt ecklesiastik och enskild jord, 1 består av uteslutande ecklesiastik jord, 5 bestå av ecklesiastik och enskild jord, de återstående 28 ägas helt av enskilda.

Västernorrlands län: Av 52 stycken ägas 2 av stad, 2 av stad och enskilda, 1 av landskommun och enskilda, 1 består av ecklesiastik jod, 2 av ecklesiastik och enskild mark, de återstående 44 ägas av enskilda.

Resultatet av denna sammanställning bekräftas av de uppgifter, som lämnats av länsjägmästarna. Dessa hava anmodats att skattningsvis angiva den ungefärliga fördelningen på olika huvudslag av ägare av de ur friluftssynpunkt viktiga markerna inom de större samhällenas intressesfär. Sådana uppgifter hava också lämnats för ett flertal län eller distrikt och äro givetvis ganska varierande. De äro emellertid fullt samstämmiga däri, att marker av detta slag företrädesvis äro till finnandes å enskild jord. Där icke de för friluftslivet viktiga markerna angivas så gott som helt befinna sig i enskildas eller bolags ägo, ligga de uppgivna procenttalen för sådan jord mellan 70 och 90 procent, dock att i enstaka fall, där kronodomänerna äro särskilt omfattande, procentalet sjunker till 50 procent.


Några av länsarkitekterna hava efterkommit utredningens begäran i augusti 1937 att giva uttryck åt deras åsikt om vilka slag av åtgärder, som i länet vore särskilt nödvändiga eller lämpliga för att bevara befintliga naturområden i önskvärd utsträckning och över huvud för att trygga den icke jordägande befolkningens möjligheter att idka friluftsliv under hänsyn till markägarnas berättigade intressen.

Länsarkitekten i Stockholms län har anfört bland annat:

Jämför man Stockholms län med övriga delar av vårt land, framstår det tydligt, att Stockholms län, icke minst med hänsyn till den slingrande långa kustlinjen och den utbredda skärgården, äger ovanligt stora naturvärden och de främsta möjligheter i fråga om områden för friluftsliv.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —