Sida:SOU 1940 12.djvu/78

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
76

National Park Service förvaltar omkring 100 över unionen spridda områden, avsatta under namn av National Parks och National Monuments »till folkets nytta och glädje». De rymma ett urval av det bästa Amerika kan bjuda av storslagen och intressant natur. Områdenas sammanlagda areal är omkring 660 kv.-mil, och de största äro stora som ett mindre eller medelstort svenskt landskap. Av stor vikt för friluftslivet äro även betydliga delar av de 6 700 kv.-mil federala skogar (National Forests), som förvaltas av den federala Forest Service. Dessa skogars uppgift har officiellt förklarats vara att avkasta »största möjliga nytta åt största möjliga antal människor i det långa loppet», och i enlighet med denna princip är skogarnas rekreationsvärde officiellt erkänt såsom en nyttighet fullt jämställd med de övriga nyttigheter, som kunna fås ur skogen. Detta framgår, förutom av ovannämnda rapport, bland annat ur en rapport av år 1933 från Forest Service till Förenta staternas senat (A National Plan for American Forestry; Document No. 12, 73d Congress, 1st Session, Washington 1933) och av Forest Service Manual, riksskogsförvaltningens tjänstgöringshandbok. Det heter i handboken bland annat, att det är en »viktig och väsentlig del av skogsvården» att bevara och med förstånd till det allmännas gagn utnyttja de naturvärden, som utgöra friluftslivets förutsättningar. I enlighet härmed säges, att viktigare rekreationsvärden (major recreation values) aldrig skola offras för mindre betydliga avkastningsvärden i form av timmer, bete eller vattenkraft. I förutnämnda rapport av år 1933 heter det bland annat, att »Forest Service inser, att vissa marker äro så viktiga ur rekreationssynpunkt, att ingen kommersiell exploatering där bör tillåtas». Forest Service gör även positiva anstalter till friluftslivets fromma och anslog exempelvis under året 1933 bland annat 28 000 dollars för »recreational surveys and plans», över 100 000 dollars för anläggningar (»recreational development»), däri icke inberäknat vägar, och 135 000 dollars för fisk- och viltodling. Under de senaste åren har Forest Service till friluftslivets fromma bland annat avsatt ett betydande antal stora vildmarksområden (Wilderness areas eller Primitive areas), vilka skola hållas fria från kulturpåverkan i form av vägar, fast bebyggelse m. m. för att bevara tillfällena till den »ovanligt manliga form av rekreation», som det verkliga vildmarkslivet ger. De så avsatta vildmarksområdena inom de federala skogarna voro år 1933 till antalet 64 och hade en sammanlagd areal av över 390 kv.-mil. Vid sidan av de federala till friluftslivets tjänst avsatta natur- och landskapsskyddsområdena finnas i Förenta staterna betydligt över tusentalet State Parks och liknande av de olika staterna ägda och i friluftslivets intresse förvaltade områden med en sammanlagd areal år 1936 av omkring 160 kv.-mil. Enligt ovannämnda rapport av år 1938 gäller det även för de flesta State Parks, att »bevarandet» – i friluftslivets intresse – »av det ursprungliga landskapet och det ursprungliga djur- och växtlivet är ett primärt ändamål». Särskilt utvecklat är staten New Yorks system av State Parks av olika slag och under annat namn (Forest Preserve) avsatta naturskyddsområden för friluftsliv. Sammanlagda arealen av dessa områden utgör