Sida:SOU 1962 36.djvu/91

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs89 Jokkmokks kronoöverloppsmark 17', dels fastigheten Sjöfallet nr 1. Arealen var ursprungligen 1500 km". För att möjliggöra skapandet av ett vattenmagasin för kraftverket i Porjus utbröts efter riksdagens medgivande genom Kungl Maj:ts beslut den 26 september 1919 ett större område, ca 120 km', omfattande sjöarna längs parkens mitt från Lilla Sjöfallet (Suorva) väster ut jämte övre hälften av den nedom Lilla Sjöfallet liggande sjön Kårtjejaure, liksom också den korridor söder om Stora Sjöfallet där nu en decauvillebana går fram. Stora Sjöfallet tillhör al-ltså fortfarande nationalparken. l den centrala, stora dalgången täckes de nedre sluttningarna av björkskog in genom hela nationalparken. Tall förekommer även genom hela dalgången i smärre dungar, grupper eller enstaka exemplar. Granen når däremot icke längre västerut än till trakten av Stora Sjöfallet. l västra delen av parken, söder om nuvarande Akkajaure (Suorvasjön) höjer sig det stora Akkamassivet upp till 2013 m ö h och i norra delen av parken när Kallaktjåkko 1845 m. I dessa fjällmassiv finns ännu jöklar. Sareks nationalpark. Nationalparken är belagen på Jokkmokks kronoöverloppsmark l71 i Jokkmokks socken av Norrbottens län och är avsatt i syfte att bevara ett område med utpräglad högfjällsnatur. Nationalparken omfattar bland andra Sarek-, Ålkatj- och Pärtefjâllen med toppar upp till 2 000 m (Sarektjåkko 2090 m), högslätter och mellanliggande dalgångar, exempelvis Rapavagge, Sarvesvagge och Ruotesvagge. Den gränsar i norr till Stora Sjöfallets nationalpark. Endast en ringa del i söder och sydost samt i Rapavagge ligger inom björkskogsregionen. Tall och gran finns insprängda på de lägsta nivåerna. Ett 70-tal jöklar förekommer i högfjällen. Genom beslut av 1962 års riksdag har större delen av Pårekslätten införlivats med Sareks nationalpark (prop 126). Arealen är omkring 1900 km". Padjelanta nationalpark. Nationalparken, som inrymmer ett område med utpräglad karaktär av vildmark med en speciellt värdefull flora, har tillkommit genom beslut av 1962 års riksdag (prop 126). Nationalparken är belägen mellan Sareks nationalpark och norska gränsen. lnom området ligger bla de stora sjöarna Virihaure och Vastenjaure, vilka tillsammans med omgivande lägfjäll och högslätter ger området dess karaktär. Berggrunden utgöres huvudsakligen av kalkrika, lättvittrade lågfjäll. Floran är synnerligen art- och individrik med flera sällsynta arter. I faunan återfinns bla åtskilliga arktiska djurarter. Padjelanta är jokkmokksamernas sommarland. Arealen är omkring 1 950 kmz. Muddus nationalpark. Muddusområdet är avsatt i syfte att i dess naturliga tillstånd bevara ett större, sammanhängande skogs- och myrmarksområde inom norra Norrlands barrskogsregion. Nationalparken är belägen i Gällivare och Jokkmokks socknar av Norrbottens län mellan allmänna vägen Porjus--Gällivare i norr och Stora Lule älv i söder. Den omfattar inom Gällivare socken dels fastigheten Muddustrâsk ll, dels ock delar av fastigheterna Dundret-Rånetriisk 1' och Gällivare kronoöverloppsmark ll. samt inom Jokkmokks socken delar av fastigheterna Ananas 1* och Porjusll. Centrum utgöres av sjön Muddusjaure och älven Muddusjokk med omgivande myrar. Viisterut når nationalparken till berget Vuosmavare, österut till berget Linavare och sjön Kuobmojaure. I södra delen finns djupa klyftdalar av vilka Muddusjokks kanjon och Moskokorso är de mest framträdande. Mitt i nationalparken, omslutande Muddnsjaure och de närmast kringliggande