Sida:SOU 1962 36.djvu/91

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
89

Jokkmokks kronoöverloppsmark 171, dels fastigheten Sjöfallet nr 1. Arealen var ursprungligen 1 500 km2. För att möjliggöra skapandet av ett vattenmagasin för kraftverket i Porjus utbröts efter riksdagens medgivande genom Kungl Maj:ts beslut den 26 september 1919 ett större område, ca 120 km2, omfattande sjöarna längs parkens mitt från Lilla Sjöfallet (Suorva) väster ut jämte övre hälften av den nedom Lilla Sjöfallet liggande sjön Kårtjejaure, liksom också den korridor söder om Stora Sjöfallet där nu en decauvillebana går fram. Stora Sjöfallet tillhör alltså fortfarande nationalparken.

I den centrala, stora dalgången täckes de nedre sluttningarna av björkskog in genom hela nationalparken. Tall förekommer även genom hela dalgången i smärre dungar, grupper eller enstaka exemplar. Granen når däremot icke längre västerut än till trakten av Stora Sjöfallet.

I västra delen av parken, söder om nuvarande Akkajaure (Suorvasjön) höjer sig det stora Akkamassivet upp till 2 013 m ö h och i norra delen av parken når Kallaktjåkko 1 845 m. I dessa fjällmassiv finns ännu jöklar.

Sareks nationalpark. Nationalparken är belagen på Jokkmokks kronoöverloppsmark 171 i Jokkmokks socken av Norrbottens län och är avsatt i syfte att bevara ett område med utpräglad högfjällsnatur.

Nationalparken omfattar bland andra Sarek-, Ålkatj- och Pärtefjällen med toppar upp till 2 000 m (Sarektjåkko 2 090 m), högslätter och mellanliggande dalgångar, exempelvis Rapavagge, Sarvesvagge och Ruotesvagge. Den gränsar i norr till Stora Sjöfallets nationalpark. Endast en ringa del i söder och sydost samt i Rapavagge ligger inom björkskogsregionen. Tall och gran finns insprängda på de lägsta nivåerna. Ett 70-tal jöklar förekommer i högfjällen. Genom beslut av 1962 års riksdag har större delen av Pårekslätten införlivats med Sareks nationalpark (prop 126).

Arealen är omkring 1900 km2.

Padjelanta nationalpark. Nationalparken, som inrymmer ett område med utpräglad karaktär av vildmark med en speciellt värdefull flora, har tillkommit genom beslut av 1962 års riksdag (prop 126).

Nationalparken är belägen mellan Sareks nationalpark och norska gränsen. Inom området ligger bla de stora sjöarna Virihaure och Vastenjaure, vilka tillsammans med omgivande lågfjäll och högslätter ger området dess karaktär. Berggrunden utgöres huvudsakligen av kalkrika, lättvittrade lågfjäll. Floran är synnerligen art- och individrik med flera sällsynta arter. I faunan återfinns bl a åtskilliga arktiska djurarter. Padjelanta är jokkmokksamernas sommarland.

Arealen är omkring 1 950 km2.

Muddus nationalpark. Muddusområdet är avsatt i syfte att i dess naturliga tillstånd bevara ett större, sammanhängande skogs- och myrmarksområde inom norra Norrlands barrskogsregion.

Nationalparken är belägen i Gällivare och Jokkmokks socknar av Norrbottens län mellan allmänna vägen Porjus—Gällivare i norr och Stora Lule älv i söder. Den omfattar inom Gällivare socken dels fastigheten Muddusträsk 11, dels ock delar av fastigheterna Dundret-Råneträsk 11 och Gällivare kronoöverloppsmark 11, samt inom Jokkmokks socken delar av fastigheterna Ananas 11 och Porjus 11. Centrum utgöres av sjön Muddusjaure och älven Muddusjokk med omgivande myrar. Västerut når nationalparken till berget Vuosmavare, österut till berget Linavare och sjön Kuobmojaure. I södra delen finns djupa klyftdalar av vilka Muddusjokks kanjon och Moskokorso är de mest framträdande.

Mitt i nationalparken, omslutande Muddusjaure och de närmast kringliggande