Index:SOU 1962 36.djvu

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Upphovsman 1960 års naturvårdsutredning
Titel SOU 1962:36 — Naturen och samhället.
Utgivningsår 1962
Utgivare Jordbruksdepartementet
Källa Djvu
Sidor
1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442

Innehåll

Skrivelse till Herr Statsrådet och Chefen för Kungl Jordbruksdepartementet 7
Skrivelse till Herr Statsrådet och Chefen för Kungl Justitiedepartementet 11
1 kap. Författningsförslag 13
2 kap. Utredningsuppdragen och utredningsarbetets uppläggning 31
A. Utredningsuppdragen 31
B. Utredningsarbetets uppläggning 35
3 kap. Nuvarande förhållanden på naturvårdens område 37
A. Naturskyddslagstiftningen 37
B. Strandlagen 40
C. Naturvården i speciallagstiftningen 42
D. Organisation och arbetsfördelning m m 44
1. Den statliga sektorn 44
2. De ideella organisationerna 46
E. Naturvården i några andra länder 46
1. Danmark 46
2. Finland 49
3. Norge 51
4. Storbritannien 52
4 kap. Allmänna erfarenheter och önskemål rörande naturvården 55
A. Inledning 55
B. Allmänna synpunter på naturvårdens mål och medel 55
C. Det nuvarande underlaget för naturvårdsarbetet 69
D. Erfarenheter av naturskyddslagens tillämpning 74
E. Erfarenheter av speciallagstiftningens naturvårdsbestämmelser 77
F. Önskemål och synpunkter rörande behovet av personal för naturvårdsarbetet 80
G. Erfarenheter av naturskyddsrådens verksamhet 83
H. Synpunkter på naturvårdens nuvarande ekonomiska resurser 84
5 kap. Nuvarande tillgång till och framtida behov av naturområden m m 86
A. Inledning 86
B. De nuvarande naturskyddsobjektens omfattning och karaktär 87
1. Egentliga naturskyddsobjekt 87
     Nationalparkerna 87
     Naturminnena 92
     Naturparkerna 95
2. Domänreservaten 96
3. Fågelskyddsområdena 97
4. Kronans fritidsskogar 98
5. Vitterhetsakademiens fastigheter 101
6. Kommunalägda fritidsområden 102
7. Övriga objekt 104
C. I översiktsplaner reserverade »grönområden» 105
D. Tillgängliga naturområden utan särskilt skydd 107
E. Vissa principiella synpunker och önskemål 109
F. Friluftslivets behov 111
1. Det framtida behovet av friluftsområden 111
2. Olika sätt att säkerställa friluftsområden 119
G. Utredningens sammfattande bedömning av inventeringsresultatet 121
6 kap. Det särskilda strandskyddets nuvarande omfattning och utvecklingstendenser 124
A. Strandlagens nuvarande tillämpning 124
B. Strandplaneringen 126
C. Strandlagens ekonomiska konsekvenser 130
D. Strandlagens samband med annan lagstiftning 132
7 kap. Om fritidens utnyttjande i dag och i framtiden 139
A. Den ökande fritiden 139
B. Fritidens användning 140
C. Fritidens ekonomi 141
D. Semestern och dess användning 142
E. Nya turistvanor — nya anläggningar 146
F. Turism och naturvård 146
8 kap. Utredningens förslag till allmänna riktlinjer för naturvården i landet 150
A. Naturvårdens grundläggande karaktär och syften 150
B. Naturvården som förvaltningsuppgift 152
C. Allmänna riktlinjer för tillskapandet av naturområden 153
D. Vetenskapliga och allmän-kulturella önskemål 156
E. Landskapsvården 161
F. Den ekonomiska ansvarsfördelningen mellan stat och kommun 162
G. Vissa rättsliga huvudfrågor 163
H. Naturvårdens arbetsmetodik 165
I. Vissa sammanfattande synpunkter 167
9 kap. Allmänhetens rättigheter och skyldigheter på annans mark 168
A. Sedvanerättens innehåll och tillämpning 168
B. Utredningens allmänna synpunkter 177
C. Förslag till riktlinjer för lösning av vissa allemansrättsliga frågor 179
1. Färdselrätten 179
2. Tältning, båtförtöjning och därmed jämställd rastning 182
3. Särskilda anläggningar för tältning, bad eller dylikt 185
4. Parkering av motorfordon 186
5. Tillgodogörandet av naturalster 188
6. Särskilda inskränkningar i allmänhetens rätt att vistas på annans mark 188
D. Sammanfattning och hemställan 189
10 kap. Förslag till reformer rörande lagstiftningen om naturvård 191
A. Vissa samordningsfrågor 191
B. Förslag till naturvårdslag 192
1. Allmänna riktlinjer 192
2. Inledande bestämmelser 193
3. Naturområden av olika slag 195
     Gällande rätt 195
     Utredningens förslag 198
          Allmänna synpunkter 198
          Nationalparker 199
          Naturreservat 201
          Naturminnen 203
          Övergångsåtgärder 203
4. Skyddet för växt- och djurarter 204
     Gällande rätt m m 204
     Förbud mot kommersiell blomplockning 207
     Utredningens förslag 209
5. Skyddet för friluftslivet 211
     Inledning 211
     Det särskilda strandskyddet 212
          Strandskyddet och allemansrätten 212
          Strandskyddets innebörd 215
          300-metersregeln 226
          Strandskyddet och byggnadslagstiftningen 229
          Strandskyddet och fastighetsbildningslagstiftningen 236
          Strandplaneringen 240
     Säkerställandet av fri passage 242
6. Skyddet av landskapsbilden 243
     Inledning 243
     Bebyggelsereglering i vissa fall 244
          Gällande rätt m m 244
          Erfarenheter från lagens tillämpning 246
          Utredningens förslag 247
     Arbetsföretag i allmänhet 250
          Gällande rätt m m 250
          Framställningar rörande bilskrotupplagen m m 253
          Utredningens förslag 256
     Täktverksamheten 263
          Gällande rätt m m 263
          Tidigare verkställd utredning 266
          Remissyttranden 274
          Av naturvårdsutredningen inhämtade synpunkter och önskemål 285
          Utredningens förslag 291
     Utomhusreklamen 300
          Gällande rätt m m 300
          Framställningar och förslag 304
          Utredningens förslag 311
7. Uppträdandet i naturen 315
     Gällande rätt m m 315
     Utredningens förslag 316
8. Ersättningsfrågor 318
     Allmänna synpunkter 318
     Ersättning för inskränkning i bebyggelserätt 320
          Strand- och landskapsskyddsområden 321
          Naturreservat och naturminnen 330
     Ersättning för annan inskränkning i rätten att förfoga över mark 331
          Täktverksamhet 332
          Arbetsföretag 335
     Lösningsplikt och lösningsrätt 336
     Behandlingen av ersättningsfrågor 338
     Fråga om registrering av avtal eller dom rörande ersättning eller inlösen 339
9. Övriga frågor 341
10. Specialmotiv 343
C. Naturvårdsfrågor i speciallagstiftningen 356
1. Byggnadslagstiftningen 356
2. Vägfrågor 358
3. Skogsvårdslagen m m 363
11 kap. Förslag rörande naturvårdens framtida organisation 368
A. Allmänna utgångspunkter 368
1. Naturvården och den vetenskapliga forskningen 368
2. Naturvården och organisationerna 372
B. Naturvårdsorganisationens principiella uppbyggnad 373
C. Centralt naturvårdsorgan 376
1. Statens naturvårdsnämnd 376
2. Självständigt eller anslutet centralorgan 379
3. Vissa speciella samordningsfrågor 382
D. Länsstyrelsen som regionalt naturvårdsorgan 385
E. Naturvården i kommunerna 388
F. Särskilda organisatoriska frågor 391
1. Naturvården och vattenkraftutbyggnaden 391
     Allmänna förutsättningar 391
     Naturundersökningar i samband med vatenbyggnadsföretag 394
     Utredningens förslag 396
2. Naturvårdsupplysningen och organisationerna 403
G. Den nya naturvårdsorganisationens ikraftträdande 405
12 kap. Medelsbehov och finansieringsfrågor m m 407
A. Allmänna synpunkter 407
B. Administrationskostnader m m 407
C. Kostnader för ersättningar till markägare m m 410
D. Förvaltningskostnader m m 414
E. Möjligheter till avgiftsfinansiering m m av naturvårdskostnader i vissa fall 415
1. Inledning 415
2. Regleringsavgifter enligt vattenlagen och deras användning för naturvårdsändamål 416
     Gällande bestämmelser 416
          Regleringsavgiftens konstruktion m m 416
          Motiven till regleringsavgifter 418
          Regleringsavgifter för naturskyddsändamål 419
          Regleringsavgifternas storlek 421
     Utredningens synpunkter 421
3. Täktavgift 423
     Utredningens principiella synpunkter 423
     Utformningen av en eventuell täktavgift 425
4. Exploateringsavgift å viss bebyggelse 432
5. Sammanfattande synpunkter 435
13 kap. Sammanfattning 437