Sida:Scener i Nord-Amerika.djvu/197

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs


I början af detta sekel, lefde ej långt från nuvarande hufvudstaden i Förenta Staterna en i alla afseenden lycklig familj, som i ymnigt mått tycktes äga allt, hvad som fordras till en glad njutning af lifvet. Den afundsvärde fadren sysselsatte sig med att efterse och sköta sitt vidlyftiga åkerbruk, och egnade emellanåt mången ledig stund åt sina barns uppfostran. Denna var dock egentligen hans älskvärda makas förnämsta sysselsättning, men båda funno ett nöje uti att vaka öfver utvecklingen af de spädas sinnen, och täflade med hvarandra, att bäst lyckas deruti. Barnen voro fem till antalet, hvaraf de fyra äldsta följde tätt på hvarandra i ålder, men emellan det yngsta och det dernäst var en skillnad af ej mindre än fem år; således var de äldre syskonens uppfostran nära fullbordad, då den yngsta flickans, Helenas, begyntes, och föräldrarne fingo med henne återtaga enahanda omsorger. Detta, som medförde förnyade mödor, föranledde likväl icke, såsom ofta är fallet, någon förändring i

13