Sida:Schibboleth-1716.djvu/10

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Korrekturläsningen av denna sida är påbörjad men inte fullständig. Se kommentarer i historiken och på diskussionssidan

§. 6. Aldraförst giorde Gud thet med thet Ebraiska tungos målet. Hwar vti Gainia Testamentjens förbund blef skrifwit. Thet wardt så wärdat och skiött/ at ock hwart och ett ord och ordalag/ ja nästan hwar punct och prick/ blef af Skrifftlärda Judarnas mestare noga reknad/ i en bok opteknad/och granneliga giömd och förwahrad.m) Och så lenge Gudz folct samma Gudz ord wårdade och wyrdade: samt höllo hwad ther vti skrifwit stod/ för sin ädlaste skatt; tå gick them alt wel i hand. Tå dukade ingen fiende vp emot them / än sider them öfwerweldigade. Ja/ Gud skaffade them ena sådana myndighet/ och injagade omliggiande riken ena sådana rädzlo; at ingen åstundade effter theras land/ then stund the gingo tre resor om åhret (på the tre stora högtider) til at hafwa sig fram för Herran sin Gud.n) Och tå sade alt folck vnder solen med forvndran/ om Judarna; Si hwilket wist och förständigt fold thetta år/ och ett herligit folck. o)

§. 7. Men tå the/ öfwergifwande Gudz lag/ bod/ seder och retter/ begynte alt mer och mer gapa och apa effter fremmande seder; tå lät ock Herren them få fremmande öfwer nog. Först fremmande gester/ och sedan fremmande busbönder i fitt land. Och the sielfwe endteligen blefwo fremmande och elende/ en del i sitt egit/ större delen i fremmande land. Först moste the tijo Israels slechter thet förfara. The blefwo bortdrefne i all land och kring strödde ibland Hedningar. At ther sleckia sin törst/ och bota fine fiuko: effter the i sitt egit land hade ofgirigt löstat effter fremmande nymäre. Ther ifrå the ännu icke komne áro: warda icke heller kommande/ förn the/ igenom Gudz nåd/ effter Gudz löffte/ i yttersta dagarna/ wenda sig til Herran sin Gud och höra hans röst. p)

99 8. m) Vide de Maforetis El. Levit. Præf 1. 3. Maforeth. Hammafor.N. Fuller. 1. 3. Mife. Sacr. c. 3. Gerh Loc. I. de Scr.S, 9. 322. Buxt. Tiber. Galatin. de Areanis Cathol. Vezit. 1. 1 c. 2. Lundii Sanct. Jud. I 4. c. 1o. n) z. Mol. B. 34: 24. Jofeph. 1. 2. de Bello Iud. c. 23. vel 37. edit Germ. Vide Brent, & Rivet in h. 1. o) 5. Mof. 4:6. p)5. Mof. 4: 27. 10: 1. ff 2. Chr. 1: 3,40 Hof 3: 5. cum Meifn, Calov. Schmid. & Riveto ibid. c. 1. v. 11. Rom. 11: 1. ff. cum Bald. ib. Luc 13 35. 2. Cor. 3:16 juxt. text. Grec, Luth. Poftil. in Feft. Steph Maji Theol Luth. L. 9.6.6. Theol. Evang. P. 1. p.106. Schich. de Jure Regio c.1. theor 2. f cum Carpz.ibid.Calipt, de Extr. Jud, p. 26. Otia mca Sabb, 1z, 8. 19. 55. 4. 7. 37. . Schibbol, a: 4. 6 y