Sida:Sherlock Holmes äventyr - Tredje samlingen.djvu/92

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs


däremot är en kär vän, som växer fast vid hemmet och alltid står till tjänst i glada som i allvarliga stunder. En hel del av de böcker Nordiska förlaget nu ger ut ha förut kostat cirka 2 a 3 kronor pr volym, vadan deras pris nu är endast en tiondedel av det tidigare gängse priset.

Betydelsen av ett hållbart papper.

Nordiska förlagets 25-öres-böcker tryckas på prima vitt, träfritt papper, som ej gulnar. Till de inbundna böckerna — både 65-öres och 1-kronas — användes extra tjockt papper. En bok, som är tryckt på trähaltigt papper och vars blad gulnat, gör icke allenast ett ledsamt intryck utan blir även inom några år alldeles värdelös, emedan det trähaltiga papperet oavbrutet undergår en förvittringsprocess — desto hastigare ju mera trähaltigt papperet är — och till slut formligen faller sönder vid minsta beröring.

Nordiska förlagets böcker kunna utan risk förvaras från släkte till släkte och förlaget har en säker garanti med avseende på papperets goda kvalitet däruti, att pappersbruken iklätt sig ett skadestånd av icke mindre än Ettusen kronor för varje särskilt fall slipmassa i papperet kan påvisas.


ETT ENKELT RUM MED EN VÄL FYLLD BOKHYLLA ÄR MERA VÄRT ÄN EN DYRBAR VÅNING UTAN BÖCKER. JOHN BRIGHT.


Inbundna böcker för 65 öre.

Trefärgsvignetterna även i de inbundna böckerna.

På många håll har man ansett prisskillnaden mellan våra 25-öres oinbundna och 1-kronas inbundna böcker alltför stor och önskemål ha försports om möjligheten att få ett annat band till billigare pris.

Vi ha därför gått i författning om framställandet av ett elegant klotband, som vi tro skall tillfredsställa även de längst gående önskningarna.

Papperet i det nya bandet är samma utmärkta som i enkronas-editionen och kloten prima samt av sådan beskaffenhet den i ganska hög grad motstår fläckar.

På ryggen är bokens titel anbragt i äkta guldtryck.

Trefärgsvignetten, som pryder den oinbundna boken, är här — likasom numera även i enkronas-editionen — insatt som försättsplansch.

Och priset är — 65 öre.

Skall innehållet i 25-öres böckerna utgöras av äldre eller nyare litteratur?

Skola böckerna utkomma ofta eller mera sällan?

Från skilda håll bland våra läsare ha framställts olika önskemål. En del önska företrädesvis äldre klassiska verk, andra åter företrädesvis nya och moderna arbeten. De flesta anse böckerna utkomma alldeles ofta, men å andra sidan ha från enstaka håll till och med förelagits att böckerna måtte utkomma regelbundet två gånger i veckan.

Vi vilja gärna tillmötesgå allas önskningar, men kunna det ej i ett fall som detta, varför vi valt en medelväg och utgiva omväxlande äldre och nyare arbeten med en a två volymer i veckan.

På detta sätt kan var och en utan alltför lång väntan erhålla det som mest tillfredsställer hans personliga smak.

Nordiska förlagets nyheter.

Även illustrerade arbeten a 25 öre pr volym.

Förlaget kommer framdeles att utgiva även illustrerade arbeten. Bland annat kommer Dante Alighieris Divina Commedia, framställd i teckningar av Gustave Doré, inalles 136 helsidesplanscher med förklarande text att i förstklassigt tryck utgivas i det vanliga formatet till ett pris av 25 öre för hela verket komplett. Som jämförelse kan anföras att den enda Doré-upplaga av Divina Commedia som förut utkommit i Sverige betingat ett pris av tjuguen (21) kronor pr häftat exemplar (stor 4:o).

Flera andra klassiska illustrationsverk äro även under arbete.

Bland de de värdefullaste nyhterna kunna dock kanske antecknas förlagets förvärv av samtliga de nyare verken av H. Rider Haggard — icke mindre än 17 till antalet — av vilka början en av de närmaste veckorna göres med Morgonstjärnan i en verkligt konstnärlig översättning av redaktör Sten Granlund, vilken även gjort den synnerligen förtjänstfulla och vårdade översättningen av Kiplings Djungelboken.

Inom kort utkomma även Den andra djungelboken av Rudyard Kipling, med teckningar av fröken Elisabeth Wahlin, även den i översättning av Sten Granlund, Två världar av Marie Corelli i översättning av docenten Hugo Hultenberg, Komtesse Käthe av Eufemia von Adlersfeld-Ballerstrem i översättning av Anna Hamilton-Geete, samt Försvarsadvokaten av Ernst von Wildenbruch i översättning av Sten Granlund och Herr Derblays giftermål i översättning från