Sida:Skeppar Worse.djvu/187

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
— 187 —

»Det är ju så, Worse, att du nu vill omvända dig och göra bot för dina synder; eller vill du ännu uppskjuta det längre?»

»Nej, nej, kära du, du vet hur gerna jag vill omvända mig; men du måste hjelpa mig, Sara; jag vet ju hvarken ut eller in.»

»Ja — då vill jag börja med att läsa för dig ur en god bok om nio bevekande orsaker, som skola väcka till erkännande af synden och drifva menniskan till bot och bättring. Hör nu noga på, inte bara med öronen, utan också med ditt genstörtiga hjerta, och måtte Herren lägga sin välsignelse till ordet.»

Derpå läste hon långsamt och med eftertryck: »Först leder Guds stora barmhertighet oss till omvändelse, så som apostelen säger i brefvet till de Romare, andra kapitlet, fjerde versen: Guds godhet leder dig till omvändelse.

Dernäst drager det rena och klara Guds ord oss till bot. Ty liksom Herren fordom hafver sändt sina profeter, så skickar Han ännu dagligen sina predikanter och andra redskap, hvilka liksom en basun utropa Hans ord och låta den ljufva Aaronsklockan höras bland menniskorna för att derigenom väcka dem till omvändelse.

Äfven böra vi noga gifva akt på Guds domar, som han från verldens begynnelse hafver fält öfver halsstarriga syndare, såsom vid vattufloder, starka vindar, främmande hotelser från himlen, väderljus som nedsända eld ofvanifrån, och jordskalf under våra fötter, som kasta husen i en hop öfver våra hufvud.»