Sida:Skeppar Worse.djvu/214

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
— 214 —

När denna affaire blir ordnad, skall jag blifva fullkomligt lugn i mitt sinne; och hoppas jag då, att vi ännu skola hafva framför oss en vacker rad af år till att arbeta tillsamman för »Garman & Worse.»

Derest du redan, hvilket jag efter ditt senaste bref förmodar, är ankommen till Paris, lär du der utan tvifvel hafva haft den glädjen att sammanträffa med din broder Richard i vår legation, dit jag också adresserar detta bref. Jag är öfvertygad om, att I å ömse sidor skola hafva mycket nöje och nytta af hvarandras sällskap i den stora staden. Din broder Richard skall genom sina relationer vara i stånd till att skaffa dig tillträde till kretsar, dit du eljest som främmande svårligen skulle kunna komma; medan jag å den andra sidan ingalunda tviflar på, att din närvaro på många sätt kan vara gagnelig för din yngre broder.

Den framtidsbana, som Richard har valt, medför helt visst större expenser och ett luxuriösare lefnadssätt än som fordras, eller kanske till och med skulle vara passande för en köpman; icke desto mindre vill jag härmed lägga dig på hjertat, om du icke genom broderliga förmaningar kunde inpränta hos Richard en större måtta i användandet af penningar. Missförstå mig icke som om det vore min mening, att du skulle förspilla eder korta sammanvaro med att gifva honom stränga lectiones, ej heller önskar jag, att du skall gifva honom sådana meddelanden, att han deraf kunde förmoda något misshag från min sida. Jag önskar tvärtom, att I bägge använden eder vistelse i Paris till att samla glada och sköna intryck, hvartill