Sida:Skeppar Worse.djvu/215

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
— 215 —

denna stad erbjuder så herrliga tillfällen — till en utsträckning och med sådana utgifter som det passar sig för gentlemen i vår ställning, men hållande er långt borta från allt onödigt slöseri, som blott är ett vittnesbörd om den mindre väl cultiverades fåfängliga begär efter skrytsam ostentation. — Eftersom din broders vistelse i Paris sannolikt kommer att blifva af längre varaktighet än din, skall jag låta utställa accreditiver, som huset sänder eder härifrån med denna samma post, till Richards ordre; och medan jag talar om din yngre broder vill jag icke underlåta att i all förtrolighet göra dig ett meddelande. Du skall efter min död ej finna något conto för Richard. Hans uppfostran har af många skäl varit mera dyrbar än din; men icke desto mindre är det min vilja, att I som goda bröder delen jämt; dock vill jag tillråda dig, att du endast portionsvis öfverlemnar din broder hvad honom tillkommer, samt bedja dig, att du aldrig måtte lemna honom den sista portionen.

Ty din broder Richard har, med alla sina gåfvor och herrliga egenskaper, blott ringa förmåga, fruktar jag, till att samla och bevara jordiska egodelar. Derför skall du, min käre Christian Fredrik, som af en huld natur har erhållit denna förmåga, vara för din broder en broderlig förmyndare. Helsa den käre gossen hjertligt från mig; och bed honom tillika söka medverkan hos någon musikkunnig individ inom sin umgängeskrets för att i förening med dig utvälja en god flygel hos Erard; sedan torde du ombesörja, att den blir försvarligt inpackad och afsänd, eller