Hoppa till innehållet

Sida:Stockholm, Del 1 (Elers 1800).pdf/334

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Den här sidan har korrekturlästs
316


till, af huggen sten, på alla sidor, som skulle på Öland tillhuggas; emellen hvart fönster, der hvalfbogen vidtog, skulle blifva en stor Cherubim af Alabaster, åtminstone ansigtet, vingarne som skulle förgyllas, kunde vara af annan sten, m. m. Och skulle Kyrkan först och framför allt annat, gjöras färdig till sommarn; hvarom Byggmästaren Wilhelm Boij, skulle besörja. Från Borckholm skref K. åter, d. 19 Apr. 1588, att han ingen lust hade, att komma till Stockholm, med mindre att Kyrkan vore alldeles färdig; eftergifvandes något af sin första mening, angående uthuggningarne i sten, som fordrade mera tid; allenast det af Stuc gjordes, det prydeligaste som möjeligt var; hvilket Stuc-arbete skulle komma, under alla hvalf och kring alla väggar; dock icke längre ner, än fönstren voro; de skarfvade pelarne skulle bort; piedestalerne på de främsta pelarne, som voro af tegel, skulle beklädas med Ölands eller Wäsby sten; skefheten skulle för allting hjelpas, och Kyrkan blifva vinkelrätt; den stora läcktaren skulle bort, och tvänne stora fönster brytas på muren, emellan Kyrkan och den kammaren, som var öfver ingången till Kyrkan; hvilken kammare K. ville hafva väl tillpyntad, med en skorsten, efter han acktade under tiden, att blifva der, och höra tidegärden, m. m. Huru högeligen denna byggnad, låg honom om hjertat; vittnar ett än ytterligare bref af d. 23 Junii 1588 i samma ämne; intygandes allt detta, att K. oaflåteligen varit omtänkt, att pryda och förbättra sitt Slott, som han ock sjelf ansedt, såsom det förnämsta fäste, under Svea välde.

Ehuru med afbrott i den Chronologiska ordningen, må dock här intagas: att Cammar Colleg. d. 29 Julii 1647, fådt befallning, att till Slotts-

Kyr-