Sida:Stockholm, Del 1 (Elers 1800).pdf/335

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Den här sidan har korrekturlästs
317


Kyrkans behof, låta upphandla och förskaffa, en kyrko-dör, predikstol, ljus kronor, kalk, patén, med flere oumgängelige reqvisita, att på Öfver-Håf-Predikanten Emporagrii anfordran, lefverera. För Hof- och Slotts betjente blef i denna Kyrka, Gudstjenst endast hållen, innan K. Carl XI. trädde till regeringen. På Kongl. Öfver-Hof-Predikanten sedan Biskopen Sam. Virenii Memorial, biföll K. M:t att de penningar som samlades i bäckena i Slotts-Kyrkan, skulle disponeras af dem, som voro anbefallte att besörja Kyrkans utgifter och inkomster; att till det förfallne gipsverket i Slotts-Kyrkan, hvartill 1679 blifvit beviljadt 1000 d:r S:mt, skulle medel i påföljande års Stat uppföras; till Kyrko-fönstrens reparerande, skulle af Slotts-medlen, behofvet anordnas, och angående ett bättre positiv derstädes, uppsköts dermed, tills vidare. (Original-Acten).

Om en händelse timad i Slotts-Kyrkan, har Secreteraren Joh. Månsson Silfverstierna, lämnadt följande berättelse, uti bref till Riks-Cantzleren, dat. Stockholm d. 21 Julii 1647. ”Uti högmesso-predikan förleden stora Bönedag, skedde ett stort tumult, här uti Slotts-Kyrkan, i thy när M. Ericus Gabrielis (Emporagrius) hade ändat Predikan och skulle begynna bönen, gick Lector Gymnasii Presbeckius fram åt Choren, utan kappa med ett svärd på sidan, och var allaredan kommen någre af Gardet förbi, de öfrige satte emot honom sina Partizaner; och efter han mycket opiniatrerade, fick han hugg ock måste åt Smedje-gården. Sedan han ransakades vardt han befunnen, att hafva hos sig en lång knif, utan slida, ock en annan något mindre. I går var han för Herr Knut Posse och någre flere till för-

hör,