Sida:Svensk Zoologi.djvu/290

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


52

HUMMER.

tilltager, tills, vid forloppet af en lika lång tid, den omgifvande hinnan brister och klon utkommer, i början Iiten och mjuk, men inom 4-5 dagar hårdnar, och stundom lika stor som den förra vinner äfven snart dess förmåga.

Askdunder säges i synnerhet förfära Hummern, och hvilken derföre skall vid starka knallar deraf kasta klorna ifrån sig. Pennant berättar det äfven kunna hända vid kanoners lossande, och att Engelska krigsskepp stundom bruka ett skämtande sätt att hota Hummerbåtar, neml. »ti om skepparen icke föryttrar god Hummer till dem, så salutera de honom (salute him). När Hummern förlorat klorna, är redan dess värde mycket ringare.

Hummerfisket år icke af liten vigt på de trakter der det med fördel kan idkas. Troligen sker det mest i hafvet kring England och särdeles vid Skottlands Östra kuster. Från Zirkzee i Holland har man länge utrustat så kallade Hummelhukare, eller ett slags sumpar med hål för liaisvattnets in- och utlöpande, på de ställen der Hummern förvaras. Med sådana fartyg hafva årligen blifvit nära Svenska och Norrska stränderne, fiskade mer än 600000st. till föryttrande så väl i Brabant som hemma. I Sverige har man också någon gång tänkt på denna handelsgren, men hvilket lär stadnat vid fångsten af så mycken som inom landet förbrukas *).

I England anses den större Hummern i allmänhet bäst från medlet af Okt. till början af Maj. De smärre hållas för lika goda hela sommaren. Fyra och en half tum långa från ändan af hufvudet till slutet af bålen få namn af lagom (Sizeable). Under detta mått, äro de der ansedde såsom blott hälften så stora. Hummern väljes för bordet som den är tung i jemförelse mot sin storlek, och efter hårdheten af skalet, som icke bör ge efter vid lindrig tryckning. Vigten är 1-4 marker, ehuru någon gång de funnits,som vägt 10. Man anser dem för särdeles goda som äro besatte med snäckor. (Lcpades) och andra skalkräk. Han-Humrar äro bättre än honorna när deras egg finnas stora och bruna, ty honan är gemenligen då mager

•) Ar 1757 utsättes af Sv. Regeringen fyra särskilta premier för inrättningen af Hiimmeihukare till befordran af Hummer-export m^d inhemska fartyg, af hvilka premier, det första 6000 dr. Smt. utbeialtes till •n Capt. d'Orcbiinont.