Sida:Svensk Zoologi.djvu/363

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Den här sidan har inte korrekturlästs


PERL-MUSSLÅ. 47

Antalet af perlor i en bördig mussla kan icke säkert bestämmas. Merendels finnes en, högst två; mm har likyrd stundom funnit Hera. I storlek och Jorm nr mycken åtskillnad, från ganska små till en sockerärts, hvilket är sällsammare; och ju rundare perlan är, ju fullkomligare; men ofta är hon oregelbunden, päronlik, kantig eller platt på ena sidan, i följe hvaraf värdet minskas liksom när rätta färgen felar. En vacker perla måste, utom sin rundhet, aga ett skönt vatten och riktig Huss, d. ä. %ara utmärkt hvit och glänsande, samt till hälften genomskinlig som alun *). Men få äro sådana. Ofta finnas hvita, men utan lustre, andra ha denna, men färgen i stället lör hvit nr gulaktig eller brun. Man har emedlertid träffat Europeiska perlor som icke mycket eftergifvit Orientaliska i skönhet och värde. Tärermer, en stor juvelkännare på sin tid, försäkrade, att några utvalda Bayerska perlor som han sett, kunde skattas till iooo gylden stycket. Elsteiflo* dens perlor äro allmänt bekanta för sin form och glänsande utseende; och lika så berömda för hvithet och silfverglans ha de varit, som man fiskat i Cliristiansands Stift i Norrige. 1 Wales i England ha funnits perlor af stort de. En Sir Richard Wynne skänkte K. Carl II:s Drottning en i Gwydir-floden tagen perla som, efter sägen, är infattad i den Kongliga kronan. Det påstås **) att Julius

Riket befintliga Perlfiskcrier etter den dagen till reg.-.l.-t, hvarvid Inspektörer, Vpsynes eller Ombudsmän skulle konstitueras , hvilka borde meddela undervisningar öfver hanJteringen af denna fångst. Frälset borde äfven först till salu hembjuda Konungen sina up; na perlor, om de dem åt andra tänkte förhandla, och enligt 4 §, skulle ingen mor vire för 11elkan-, olofvandes, få löpa i annors ägor eller strömmar och der glöta efter perlor. En sednare Förordning tf d. 22 Dec. 1694 rörde egentligen samma fiskeiier i Est-Lif- och Ingerni.inland , soin ännu strängare tillade Kronan exklusif ägande lätt af dem, samt utsatte, jemte godsets konfiskation, vite för oloflig handel till roo R:d. första gången, aoo den andra och dubbelt den 5dje, eller i brist af böter, kroppstraff. Huru förv • i!'ade

Ferl-Inspektorer vårdade denna Rikets afkastning, anför 0 han såge*-, alt en viss Bergström. 1741 och 1742 upprensade flera elfver i Medelpad, genom derå.» fördämmande, och att Inspektören med sitt manskap uppöste alla skalen på landet, så attdelägo lasstals tillsammans, hvarigenom musslorna till större delen utrotades.

•) Hos Plinius kallas dessa exaluminati Uniones, om hvilka han siger: dos omnis in candore, magnitudine, orbe, leyore, pondere. H.st. nat. lib. 9. c. 55. 3o.

••jBmanoiampetissespemargaritarnmquaramamplitudinemconferenteni. interdum sua manu exegisse pondus. Sueton. Jul. Caes. 47. Pennant tror att Cesar varit bedragen genom ryktet om de sk kallade mine-