Sida:Svensk Zoologi.djvu/5

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

I anledning af föregående Kongl. Maj:ts Nådiga uteslutande Privilegium för mig, att utgifva en Svensk Zoologi, har jag ansett mig skyldig lemna följande underrättelse.

Som Naturalhistorien allt ifrån yngre åren varit mitt älsklings-studium, och jag användt betydlig både kostnad och tid att fullkomna de Samlingar jag i denna vettenskap gjort, uppmanades jag af Medborgerligheten, att icke blott för eget nöje och ett onyttigt tidsfördrif sysselsätta mig dermed, utan att åt Fäderneslandet erbjuda offret af min flit samt af de upptäckter och rön jag hunnit samla. Jag önskade derföre kunna bidraga till utgifvandet af en Historia öfver de Svenska Djuren, likasom Svensk Botanik redan börjat göra Allmänheten närmare bekant med Sveriges Flora, dock med den åtskillnad i planen emot denna sednare, att jag ärnade utgifva Djurläran i en mera Systematisk ordning och således börja med Mammalia eller Däggande Djuren. Till vinnande af detta ändamål, vågade för några år tillbaka hos Kongl. Maj:t jag underdånigast bönfalla om Dess Allernådigste Privilegium för ett sådant Verks utgifvande, och hugnades äfven med Nådigt löfte att det ärhålla, så snart början med arbetet vore gjordt.

Men då jag närmare började lägga hand härvid, fann jag med bekymmer den svårighet sig yppade genom min aflägsenhet ifrån Stockholm, der ett Verk af den egenskap och vidd, som detta, och hvilket fordrar så mycket och nära biträde af Artister, endast kunde med fördel utgifvas, om det skulle fullkomligen uppfylla sitt ändamål.