Sida:Svensk Zoologi 2.djvu/144

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


55.

KLO-KRYPARE,

CHELIFER Cavcboides. Boh-skorpion. PåFr. Yince. På T. Bucher-, sept-pion,

Mtinspröten kräftklo-lika, och haf gen eggUk ock plattad.

Linn, Syst. Nat. Ed. Grnel- {Phalonjjtiim Cancroides). Cl. 5. Islien Ord. 7. .Aptera. — Fann Svee. p.470. (Acarin Cartcruides).—Cltri. Splndl, t. 6. f. 10. 1. a. — Fabric. Enmmgl. Syst. 2. p. 435. Aldravand Ini. Frisell Ins. 8. p. a. Svammerd. Bibi. Nat. 1. p. 96. — Rooset Ins. B el 1151. 5. g. 067, t. 64. — Geoffroi Ins. a. p, 618. — Latreills Gen. Crusl. & lus. 1, i3a.

Detta lilla djur företer ett märkvärdigt exempel af den villrådighet, i hvilken den systematiske Naturforskaren stundom befunnit sig vid bestämmandet af de skapade tingen. Ömsom hållit för samslägting af Spinlarne, Qvalstren och Skorpionerne, eller som en blandning af begge, torde det dock med mera skäl utgöra ett eget slägte, Men låtom oss i korthet betrakta otillräckligheten af de grunder som man tillförene härvid följt och antagit. Det ovanliga utseendet af ett, oaktadt, så Jitet kräk, kunde . icke undfalla redan Aristoteles uppmärksamhet *), och Aldrovand och Gesner bäfva sekler sedan dervid fästat äfven deras, och, troligen utan vidare granskning, föreställde sig en—liten Skorpion. Svammerdam, änskönt skapsyntare, gjorde dock detsamma , äfvensom ännu senare, den. Förundransvärdt flitige Heeset, Frisch inbillade sig deremot en blandning af Spinnel tillika, ehuru lika orätt, ej mindre för brislen af detta slägtets talrika ögon, än lör de saknade spinnvårtorna. Von JAnné gillade icke heller detta, utan hänförde kräket till Qvalstren (Acari), från hvilka (med all vördnad för den store mästaren) vi tro, att Klokryparens mimspröt orfi egenskaper visa ea väsendtlig skillnad. Utan tvifvel föranleddes Fabricius häraf att träda på förfädernes sida. Skorpionerne fingo nu bestämdt en slägting, som väl hade munspröt och filbarder som de, men saknade föröfrigt all annan likhet äfvensom den stingande stjerten, ehuru Seba såg densamma i syne. Geoffroi hade emedlertid redan förut anfört det tvistiga

  • ) Bestiola, quae in libris sirnilis Scorpioni creatur. Aristet. Hist. I. 5.

c. 7. A.mm,il<-u!a generantnr in chanlj, prtHiima. Storpisni, *cd tine cauda perquam sugna- 1. c. c. 5a.