Sida:Svensk Zoologi 2.djvu/215

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


g£ FLÄDERMUS-SLÄGTET.

omfattar bakdelen; utan enskilta kroppsdelar viia äfven Ii* ka anlag alt uttänjas. Så gör» stundom de yttre öronen, si utmärkt förlängda hoj en af våra inhemska arter (Vespertilioauritus). Tillsatsen af den inre öionlliken ell. aurikeln (det vill säga sjelfva tragus varierad i dimension) hos de fleste, är ett annat vedermäle, och ej mindre de bladlik» bihangen på nosen hos andra af familjen, hvilka utvidgningar nära hörsel- och lukt-organerne, göra dem till ännu fullkomligare redskap att märka det minsta som rör dessa sinnen.

Likväl just med samma medel, äger äfven djuret förmäga alt betaga sig denna egenskap i händelse det af sina lättrörda känslor besväras. Aurikeln, t. e. silter midtför öronhålet, och tjenar såsom rörligt lorik derföre. Också bihangen på nosen göra lika tjenst hos dem, hvilkas luktorganer äro med sådana försedda.

En så synbar och egen förmögenhet hos FlädermÖsi, föranledde Spuitanzani i i II röns anställande med sådana, och hvaraf han drog slulföljder som icke undgingo Fysiologernes uppmärksamhet. Vid ett tillfälle, egnadt åt undersökning af Nattfåglar, hade han bland flera sådana, äfven Flädeimöss flygande uti ett mörkt rum, och blef då varse att de hinderJöst omkringflögo, utan att på något ställe vidröra väggarne med deras vingar. Som han ansåg möjligt, att de kunde ledas af någon för honom obemärkt ljus-strimma , betäckle han djurets hufvud med en liten hätta. Men då denna syntes snarare hindra rörelserna och derjemte icke alldeles bortskymma ljuset, igenklibbade han djurets ögon med Gummi. Ickedessmindre flög Flädermusen, likasom med öppna ögon. Detsamma skeddedå en rund plätt af skinn fästades ofvanpå Limmet. Ändtligen , för alt vara så mycket säkrare på sin sak, gjorde han honom alldeles blind, genom hornhudens brännande med glödhett jern, eller uttogs sjelfva ögat, och öppningen betäcktei dessutom med en läderbit, så att ljuset för ingen del kunde verka på den förstörda organen. Ehuru djuret val syntes lida mycket genom operationen, säg man likväl, då det nödgades flyga omkring i det alldelts mörka rummet, huru varsamt det nalkades väggarna, för alt der anhäftad hvila sig, och eljest undvek aila möjiiga binder under dess flygt ut genom dörren in i ett annat rum, utan att vidröra dörrposterne; — med ett ord, visade vid allt detta ickq inindre medveundp an de som ägdg synen, j bshåUj