Sida:Svensk Zoologi 2.djvu/265

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


io8

DTST-EKAKIT.

3. Hvarifrån härleder sig då Dyntet? Au fröen till Mflik. Kräken finnas ursprungligen i djurkroppen O' h i j utom densamma , och att Dyntet äfven ut«,,[ en Ihen del i djur ekonömiéii, bör nu vidare icke blifva ett tvist ämne. livei k>ingen må endast tillskrifvas vissa på organismen verkande orsaker, såsom ovanlig sommarhelta, hetsig loda, hälti^t döfvande m. ni. Det ärsfdede* i grund Häraf som Dyntet kun tidtals förekomma: ymnigaro — så väl i följe mE verksammare anledningar från climat, Ort och todämnen , son» genom en större benägenhet der* till al naiuren. Hos Vildsvinen skall Dynt aldrig finnas.

3. Genom hvilka medel kan ändtligen Dynt förekommas? Vore det en verklig sjukdom, skulle troligen bestämda medel deremot finnas. Ansedt åter som Natur-ekono- mi, lära egenl ligen sådana saknas. Emedlertid om en omåttiig hetta ar en föranledande orsak, må denna pä något satt mildras eller hafvas; och i händelse afdeangifna tecknen äf pösiga kinder och Dyntblåsor under tungan, upp. gifves såsom mycket tjenligt, alt lidtals släcka en branit af likträd i mathon, äfvenså Aska strödd ofvanpå födan. Detta ar både lätt och ej kostsamt. Ändtligen, såsom tjenande for ändamålet, och af pröfvad fördel mot Dyntets inritande, kunna Ärter och Lins begagnas till utfodring af de kreatur, som röja sådan fallenhet, och hvilka blifva emedlertid från de Öfriga skilde. På Tabellen föreställa;

Fig. i, a, 3, 4, Dynt Kräket af olika skapnad och inåt. »torlek, uttagit nr köttmassan; det är omgifvit af den ytt. re blåsan. — b. b. Kräkels kropp som synes igenom. — c. punkten hvarigenom hufvudet utkommer. — Fig. 5. Sjelf. va kroppen klutformigt hopdragen samt den vidhängande kluTna blåsan. — Fig. 6. den yttre blåsan öppnad (d) så att kroppen [b) med sijerlblåsan (c) synes. — Fig. 7. kroppen skild från sijerlblåsan. — Fig. 8. Kräket under stark förttoring tecknadt, såsom alldeles utveckladt, med ett vidhängande stycke af sijerlblåsan (I). — a. b. c. snytet. — dd. hak-kransarne med de dubbla hullingarne. — e. sugvårtorna (3. den /j:de inunder). — f. g. h. halsen med de å denlaninia från sugvårtorna nedgående kanalerne. — i. kröp niskor; att fröet, såsom oändeligen fint, absnrberadt i Tarmkanalen st su^lrtiilei), kan medelst dem alsältus på sina Stillen, och att således 'iisus cibarins carnh suillaefinnosae förlitan haud ita insnm,. Voigt i Fylt ' i-i * Magaz. lur d. gericb.il. Armejkuude und Medic, J'«. tUev. — iti. 1. 434.