Sida:Svensk Zoologi 2.djvu/280

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


68. STEGL1TSÅ.

Fringilla Cdrduelis.

Stegliti-Sisha, StegHtta, Steglits. På Tyska: Stieglits, Di ttelfmk, Dhtelvogel, Fistelfinh, Stechiitz, Kletter, éfc. På

Engelska : Goldfinch, Thistle Finch. På Höll. Filter. På

Frans. Chardonnemt. På It a I. Cordelia, Cardnello, CaU

derugio, Carduelino, Ravarino. På Spanska: Sirquerito,

Sielicolore. På Grek. FoiJinlis, T/trauMs. På

Nygrek, jdhanthis , GuardelU, Stragalino ,

Karcdreno.

Näbbets omkrets, hjessan och ett bakom ögat nedgående band, svarta; pannan, kinderna och strupen högröda; kroppen ofvanpå brun, under hvitagtig; vingarna och stjerten svarta med hvita fläckar, samt ett bredt gult band öfver vingen.

Fringilla carduelis Linn. Syjt. Na!. Ed. XII, I. p. Sig- ?■ — (Ed- Gmel. I. p. 903. 7.} — Faun. Suec. p. 86. n. a56. — Retzii Faun. Sa. p. 345. a, a»3. — Nilsson Orn. Suec I. p. 1J1. — Skand. Fauna II. i p. 5J1. n, u, — Bechstein gem' Naturg. Deutschl. IV. p. 4o5. 7- — Ttmminck Manuel d*Ornith. I. p. 5?6. — Latham Ind. I p. 4^g. — Syn. 3. p. a3i.— Brisson Ornith. T. III. p. 53. — Le chardonneret, Buffon Oiseaux, IV. 187. I. 10. Pl. enl. 4 i- t JJland d e i allmänhet såkallade Sångfåglarne Sr Finksläg. tet, (Fringilla), ett af de talrikare och innefattar arter, som verkligen sinsemellan visa nog olikheter i de afseenden, som företrädesvis pläga komma i fråga vid bestämmandet af Fåglarnas slägten. Öfvergångarne mellan detta slägtes gränsformer synas likväl både alltför jemna, för att tillåta någon vidare slägtfördelning, oth sjelfva Finkslägtet sammantaget visar äfven så nära förvändtskap dels med Dornherrarne (Loxia Linn.) , dels med de egentliga Sparfvarne (Emberiza), att åtskillige af dess arter fordom blifvit förda till dessa slägten *). Af de enligt nyare åsigter inom Fink

  • ) Enligt den omfattning af Fringilla-slägtet, som blifvit fastställd af

17liger — måhända i allmänhet den mest kritiske och regi-ltrogn? af nyare Sjitcmalici — bar äfven Hr Nilsson uppfört Nordens hithörande