Sida:Svensk Zoologi 2.djvu/300

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


GRÅ tHOnnHAHE. 65

•f g uti sk 1 olika «torlek , oftast af en eller i\ fött längd; men uppnår öfven 3 fot > i synnerhet vid Engelska kusten,

Den uppehåller lig egentligen i stora hafvet , m< 11 ingnv äfven i Kattegat, och till och med i Östersjön; vanligtvis häller den sig på djupet. Dess lektid inträffar i Maj och Juni, och egentligen då närmar han sig till strändeinn, och kan fångat med grundnot, ehuru den stundom älven fås i nät, som gä mindre djupt. Dm$ kött säges vara völsmakan öppna sig appendicei pyloricar, 7 till antalet, af »lika iJ1 ::■ 1, tunnhinniga, lång* och tränga.

Tarmkanalen är kort, gör ire krökningar, hvilkas stycken ligga jemte hvarandra under simblåsan. — Till största delen är inru hnnan re~ ticulurad ined dubbla maskor, som äro vida större och lydigare an de, •om anmärktes frainom pylorus. Få liinnau i recttim lörivium ro,tikarna , då den åter blir sammetslik och bildar longiludiitela fallar.

Liktom, ho» Trigla Hirundo funnas i denna art» mage eud.ist smi Crustacitr, hvitks voro föga förvandlad"; hvaraf nian skulle kunna tluta, att desta fiskar måtte äga svag digestion. "

Lefvern är långsträckt och »mal; den högra delen något mindre an den andra, och ligger gömd emeiUn högra öYariura och simblåsan. Den venstra kröker sig omkring modens stora båge, Saint afger ofvan •cb framtill en liten flik, »om sträcker sig upp under ryggraden.

Gallbldtan bänge,r fritt från lefvern i ga!!gång*rne; är liten, oval och utan vitli. —■ Mjelten är liten, plattad och rund.

Simblåsan slutar sig, framtill bredast, i tvenne runda blindsäckur, som stöta lill bukhinnans främsta,mot jiericardium liggande del; bakåt slutar den sig odeld öfver dolken. — Den kin tätt skiljas ifiån ryggen. Pä öfra sidan h.ir den tvenne utmed hvarandra liggande muskler, hvilka ej komma fian sjelfva ryggrtden, utan ligga emellan tvenne lameller af blåsans fibrösa hinna- Fibrerne i dessa muskler ligga pu sätt och vis transversell; de fästa sig likväl så, alt de å ena sidan uppkumvna från den yttre lamellen, gå snedt utåt sidorna och sluta i den inre. Här märkte) ej spor af nägun körtel; men längs åt ryggen är blåsan mycket tunn och genombruten af en mängd hål.

Strax framom bakre ändin af simblåsan ar en skeft gående skiljevägg, som delar den i tvenne ram, hvl'ka likväl ägo förbindelse genom •II midtuti nämnde skiljevägg varanda rundt bål. Blåjan har föröfrigt ingen tuföringsgaiig.

Kjuraric äro hiktil öfver cloaken hopväxta i en platt kropp, jorn tVamåt öfver simblåsan de'ar sig i tvenne irni!) portioner; dessa snäcka sig ända Iram emot nacken, sami äro här nästan klotrunda och tjocka.

Ovarietna sträckte sig ända från cloaken fram emot bukeavitetens främsta vägg. De voro alldeles t-.imma på rom, och bildade tvenne platla, hopfallna säckar» på hvilkas inre hinna eggfiistena ännu voro ganska synbara

Djuret, som undersöktes, var fångad! vid Kullen i Skåne, i slutet tf Juli nvui.ij, och kan man af ovarirrnas tillstånd se, att romläggnmgen någon tid förut för sig gält.