Sida:Svenska Akademiens handlingar 1786 1.djvu/68

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
— 52 —

som i Ludvig den Stores tid. Det är icke att förstå, såsom alla försök till smakens förderf härigenom blifvit förekomna. Der, som all annorstäds, hvarest stora Snillen förutgått, har händt att andre, begåfvade af naturen med mindre styrka men lika ärelystnad, otålige vid mödan och misströstande om segern på en allmän bana, hafva kastat sig på afvägar, brutit alla band af höfva och smak, tilldömt sig priset der medtäflare ej funnits, och igenom sin djerfhet ådragit sig för ett ögonblick den nygiriga hopens förundran. Men dessa försök hafva dock alltid förblifvit utan vådelig verkan, der Allmänheten ägt en laga Domstol, att i vittra mål rådfråga. Det är utom allt tvifvel, att dylika tillbud äfven en gång hos oss skola göras, och tiden dertill torde vara så mycket närmare, ju mera vår vitterhet i alla dess delar synes stiga till sin fullkomlighet. Då är det, som detta Samfund, stiftadt och skyddadt af den visaste bland Konungar, och sammansatt af Nationens vittraste män, skall gifva en fristad och ett segrande försvar åt den sanna Smaken.