Sida:Svenska Akademiens handlingar 1796 12.djvu/268

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


— a64 — Lagarne, sammankallade Rikets mest insigtsfulle män att gemensamt bearbeta ett alldeles nytt Lagverk, till båtnad för ett kx>mmande sekel, r— — Kasta vi en blick på Rikets krigsmakt, så möta oss ämnen, måhända ännu mer värdiga vår be- undran. De förut brukliga utskrifningar af krigs- folk hafva upphört. En nybildad myckenhet af Fosterlandets försvarare slår lika färdig till landt- mannens fredliga yrken, som beredd att i farans stund gå en ärorik bestämmelse till mötes: den utgör ej några sammanförda hopar af legda verk- tyg för andras ärelystnad: man ser fria Svenska män^ som strida för egna helgade rättigheter, för makar och barn , för egna tjäll och för egen jord: förädlade äro krigarens pligter, då med dem äro förente medborgarens. I skötet af en ny, tjenligare hamn hvilar trygg den nybyggda, men talrika och väl rustade Flottan: hon för- vissar både om värn för Rikets vidsträckta ku- ater, och om seger i aflägse fejder: hennes bygg- nad, utredning och underhåll ger varelse och lif åt en ny, blomstrande stad, som höjer resliga torn, utbreder trefliga byggnader öfver Trossös kala klippor. Ja, af mensklig konst, födande of- vermensklig styrka, öppnas hällebergens klyftor, för att fredligt omsluta de största skepp, och Norden får uppvisa nya jätteverk, som i 'andra länder lättare vunno ryktbarhet än efterföljd. — — Önska vi lära känna Rikets penningeställning, fiå underrättas vi onl en kedja af kraftiga åtgär- der, af förträflOiiga anstalter. Räkenskap utkräfves öfver Förmyndare-Styrelsens förvaltning: Kronans