Sida:Svenska Akademiens handlingar 1796 12.djvu/536

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


— 53a - • ur ftderneslandets historie , och exempelvis ISr Akadenieo näimia hvad hon fornt uppgifrit: en teckning af Sveriges ställning och förhållande i anseende till fränimande inaitrr från Sveriges deltagande i 3o:åriga kriget, till fi-cdema i Köpenhamn y Oliva och Kardis. Äfven har Akademien nämnt såsom 'förslag ur andra Länders historie: en jemförelse emel- lan den pfan m^in tillagt Kejsar Gärl V till upprättande af en Universal-monnrki , och den man i samma afieende tiikkrifvit Konttng Ludyik XIV. I Skaldekonsten lemnar* Akademien de täflande fritt val af ämne, ock emottager derjemte öfversattningar af Classiska Auktorerpa alla språk. Akademien • emottager , ef\cr vanligheten, äfVen Metriska Skaldestycken; h varvid likval påminnes, at då me- trikens lagar icke ännu blifvit i vårt språk fullkomligt be*

� �tämda , Akademiens bifall icke må anses såsom ett stad- 

gande af de metriska reglor, som kunna vara följda, utao blott såsohi ett gillande af den poetiska talang, för hvilkeo ett dylikt arbete utmärker sig. rbörjan af detta år hade Akademien tillagt det Luod* blad^ka priset åt Professoren vid Upsala Universitet, Ma- gister Samuel Grubhe. '^ Den Minnespenning Svenska Akademien i år låtit präg- la, hade till föremål Cheniisten Carl Wilhelm Schcele. Åt- sidan föreställer hans bröstbild med omskrifoe namn och titeU På frånsidan ^s Gudinnan Isis, med slöja öfver ao- sigtet, och Hermes Tri^megistus, som med sin band vidröV slöjan, för att upplyfta en del deraf. Omskriften är: 9^ TUBAE SACRA oRGiA movtt; vill säga : Han har sökt ut*' forska naturens heliga hemligheten Afskärningen innebal- ler, alt han var född 174^, och död 1786. Minnespenningen öfverlemnades i underdånighet åt H. K. H. Kronprinsen, och iitdcltes sedan på vanligt sätt. Sche^es Minne, författadt af Akademiens LedamBtocli Sekreterare, Doktor Franz Michaél Franzén, blef af h<>- mom uppläst. '