Sida:Svenska industriens män.djvu/100

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

ROBERT ALMSTRÖM.

Vårt land har på senaste tider, såsom vi alla med glädje förnummit, börjat intaga en aktad plats bland de framstående industriländerna. Af de olika riktningar, i hvilka det på ett berömvärdt sätt gått framåt, är sannerligen porslinstillverkningen ej minst värd uppmärksamhet. Namnet Rörstrand har derföre också en god klang både inom och utom landet, hvarom erhållna belöningar vid åtskilliga industriutställningar nogsamt bära vittne.

Rörstrands porslinsfabrik eger särdeles gamla anor, alldenstund redan år 1726 egendomen Stora Rörstrand arrenderades af ett bolag för fabrikation af s. k. »Delftiskt porcelain». Fabrikens mest, lysande period daterar sig emellertid från den tid, då de nuvarande diponenterna G. H. Stråle och R. Almström trädde i spetsen för dess förvaltning. Vi hafva nyss lemnat våra läsare en teckning af den förre och skola derföre nu meddela något om den senares lefnadsöden och verksamhet.

Robert Almström föddes i Åmål den 19 augusti 1834. Fadren, dåvarande apotekaren derstädes, sedermera egaren af apotek i hufvudstaden, Per Olof Almström, förvärfvade för sin tid ett ansedt, namn på den kemiska teknologiens område, såsom författare, bland annat, till flere goda läroböcker, hvilka länge utgjorde den hörnsten, hvarpå den äldre nu lefvande generationen af apotekare bygde sitt första farmaceutiska vetande.

Sonen genomgick först Karlstads trivial-skola och derefter Stockholms gymnasium, samt anstäldes sexton år gammal vid Rörstrands porslinsfabrik. Under det han här fick lägga hand vid och praktiskt inhemta denna fabrikations många och olikartade detaljer, ökade han flitigt sina teoretiska kunskaper genom privatstudier, synnerligast, i kemi, och arbetade under större delen af åren 1854 och 1855 på professor Mosanders laboratorium i hufvudstaden.

Efter ett par resor till Danmark, Tyskland och England, för att studera porslinstillverkningen i dessa länder, och sedan han under den sista resan en längre tid uppehållit sig vid engelska porslinsfabriker, tillträdde han efter sin hemkomst befattningen såsom verkmästare vid Rörstrand 1855.

Under hans närmaste tillsyn hafva tillverkningarna der sedan vunnit den fulländning, som för dem öppnat vigtiga afsättningsorter äfven utom fäderneslandet. Redan två år efter det Almström öfvertagit den mekaniska ledningen af fabrikationen, infördes vid Rörstrand tillverkning af de mycket eftersökta kakelugnarna af fajans med genomskinlig glasyr. Kort derefter begynte tillverkningen af s. k. »Ironstone-China», en art fajans af hvitare och hårdare beskaffenhet än den vanliga. Kom så fabrikation af svart porslin, till vaser och prydnadsföremål, — af äkta porslin med samma godhet och utseende, som det engelska, — af parian och af majolica, hvilket vackra fabrikat i synnerhet i utlandet vunnit en stark afsättning.

En för Rörstrand alldeles egen fabrikation, som blifvit der införd under Almströms ögon, är tillverkningen af telegrafhattar af porslin. Denna artikel, till utseendet så obetydlig, har likväl