Sida:Svenska industriens män.djvu/111

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

vanliga sjukdomar. Hans flit och skicklighet började snart, såsom det lyckligtvis oftast händer i verlden, att göra sig gällande, och han fick nämde år på hösten öfvertaga smidesverkstaden på Karlslund. Här började han nu bygga nya hammarställningar. Han lyckades göra tillverkningarna mera mångartade, sysslade med mekaniska arbeten och tillverkade åkerbruksredskap med den framgång, att bland annat en af honom förfärdigad plogmodell af landtbruksakademien erhöll ett pris af 200 rdr.

Sedan han 1831 gift sig, flyttade han ett par år derefter till Motala, der han, först anstäld som arbetare vid fil- och hopsättningsverkstaden, efter endast nio månader antogs till förman vid samma verkstad. Först här erhöll han tillfälle att utvidga sitt bokliga vetande i en riktning, som för hans yrke måste vara af väsentlig vigt. Han kom nämligen här i beröring med nuvarande majoren Fahnehjelm, och denne, som insåg hans naturliga fallenhet, var nog välvillig att lemna honom undervisning i matematik och andra vetenskapliga elementer.

Hans nästa plats var som verkmästare vid Forsbacka bruk, der han vistades i tio år eller åren 1837—1847.

Sista året han var derstädes anstäld börjades byggandet af hans egen mekaniska verkstad i Gefle, hvarest i januari året derpå det första jernet rann ur den nya smältugnen i formarna. Denna verkstad är numera en af de mera framstående i sitt slag i Sverige. Den var emellertid i början blott en fjerdedel så stor som den nu är. Men redan hösten 1848 började Lindahl, efter att hafva ingått bolag med mekanikus David Runer, att utvidga sin anläggning. Kapitaler egde han icke, men hans redbara väsen, hans oförtrutna arbetsamhet och framstående skicklighet i sitt yrke förskaffade honom kredit. Han hade framgång i sitt arbete, och hans verkstad vann ett erkännande, som uttalade sig bland annat i åtskilliga diplomer och medaljer. På sin mekaniska förmåga gaf Lindahl tid efter annan vackra prof, och af hans uppfinningar förtjenar i synnerhet att nämnas ett ankaruppfordringsspel, hvarpå han erhöll patent 1841. Dylika spel begagnas numera å nästan alla nationers fartyg.

De egenskaper, som prydde denne man såsom menniska oeh medborgare, förvärfvade honom allmän aktning, mångas vänskap och allas deras tillgifvenhet, hvilka stodo i närmare förhållande till honom. Särskildt som husbonde var han uppriktigt afhållen och förtjenade äfven vara det genom den synnerliga omsorg och välvilja, han ådagalade for sina underhafvande. Hans bortgång, hvilken inträffade den 29 april 1873, sörjdes ock djupt af hans talrika arbetarepersonal.