Sida:Svenska industriens män.djvu/55

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

som var hos Keiller anstäld och på dennes uppdrag varit ute i England och tagit kännedom om hvad till ett väl ordnadt gasverk hörer. Norrköpings gasverk sålde Keiller några år derefter till ett aktiebolag.

Keillerska verkstaden i Göteborg, som 1850 bygde sitt första jernångfartyg, har alltjemt utvidgat så väl denna som andra grenar af sin verksamhet. Ständigt sökande nya fält för sin verksamhet anlade Keiller vid Surte egendom 1+12 mil från Göteborg, och efter det 1858 äldsta sonen Alexander och 18G0 den andra sonen, James, blifvit antagna till kompanjoner, började affärerna, som drefvos under firman Alexander Keiller & Co. antaga betydligare utsträckning, hufvudsakligen genom inköp af grufvor och bruksegendomar, för hvilkas skötande äldsta sonen med sin ovanliga håg och begåfning för bergshandteringen var särdeles lämplig.

Under en sådan vidtomfattande praktisk verksamhet hade Keiller tid öfrig att egna åt odlingen af andra vetenskaper än teknikens och ingeniörkonstens. Företrädesvis var det kanske zoologien, som intresserade honom. Hans iakttagelser öfver laxens fortplantning hafva med synnerligt beröm blifvit af professor Nilsson omnämda i hans fauna. Sjelf skicklig tecknare och begåfvad med utmärkt konstsinne, upptäckte han snart den gryende talangen så i bildhuggare- som målarekonst och var icke sen att uppmuntra densamma både med ord och handling. Molin var en bland dem, som i detta hänseende kunde bära honom vittnesbörd, och en af dennes förstlingsarbeten var äfven en staty af Keiller, utförd 1843 i lera, och hvilken sedan dess pryder Göteborgs mekaniska verkstads ritsal. Konstnärens första arbete i marmor, Ingeborg, var bestäld af Keiller.

Ledamot af Göteborgs vetenskaps- och vitterhetssamhälle utnämdes Keiller 1840 till riddare af vasaorden.

År 1867 öfverlät Keiller sin mekaniska verkstad åt ett aktiebolag, och sedan året derpå hans firma i följd af ytterst ogynsamma konjunkturer sett sig nödsakad att åt fordringsägarne afstå all sin egendom, — en motgång, som han bar med undergifvenhet — sysselsatte sig Keiller uteslutande med naturstudier under de senaste åren af sitt lif, hvilket efter en kort sjukdom ändades den 19 Mars 1874.