Sida:Svenska industriens män.djvu/61

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

Det vore för vidlyftigt att här ingå i någon redogörelse för den snillrike mannens otroligt många uppfinningar och utförda arbeten. Hvad de sist nämnda beträffar, erinra vi blott om vattenbyggnaderna vid Trollhättan, Karlskrona och Stockholms sluss.

Då Polhem åtog sig detta sist nämnda arbete — den gamla slussgrafven, der nu fiskaregången är belägen — hade han redan uppnått en ålder, som kunde hafva berättigat honom att i lugn och ro få tillbringa sina återstående dagar. Och dock var detta arbete ett af de mödosammaste och kinkigaste, han utfört. »Hvad outösligt förråd af utvägar, han måste bruka för att öfvervinna de svårigheter, som här vid vattendämningen sig hoptals yppade, det är fast otroligt!» anmärker ett samtida vittne. Roslagens och Södermanlands allmoge hölls uppbådad för att arbeta vid pumpning, som verkstäldes med sex till åtta metallpumpar af ovanligt stora dimensioner. Men då oaktadt 200 åmar vatten i minuten utkastades, och denna uttömning ej var tillräcklig att hålla grafven vattenfri, så måste förtimringen byggas färdig på land, sammansatt såsom en kolossal pråm, uthängas öfver djupet och sedan småningom nedsänkas. Oaktadt sin höga ålderdom och trots sin nu inträffade sjuklighet — hvarför han vid detta arbete, liksom vid flera andra, biträddes af sin son Gabriel — lät han nästan dagligen bära sig ned till platsen, för att personligen öfvervaka och leda det hela.

Vi böra äfven nämna, att det var genom honom, som första grunden lades till teknologiska institutet. På hans förslag blef nämligen under sista året af Karl XI:s regering (1697) ett »laboratorium mechanicum» anlagdt, hvarest alla såväl af Polhem sjelf uppfunna som från utlandet af honom medförda och förbättrade maskiner skulle i modeller förfärdigas och förvaras. Af Karl XII:s krig uppslukades visserligen de till denna inrättning anslagna medel så att göromålen derstädes för en längre tid afstannade, men ur densamma utvecklade sig sedermera under frihetstiden den s. k. modellkammaren, som i sin ordning år 1826 omgestaltades till teknologiska institutet.

År 1716 adlades han med namnet Polhem, blef vidare kommersråd och kommendör af nordstjerneorden. Äfven af utländska monarker vederfors »den svenske Arkimedes» en mängd ärebetygelser. Afled den 31 Augusti 1754 vid 90 års ålder.

Af hans vetenskapliga arbeten intager hans mekaniska A-B-C-D, bestående af några och tjugo grundrörelser, visade i modell, ett framstående rum och utgör ensamt det ett varaktigt äreminne öfver den utmärkte mannen.