Sida:Svenska industriens män.djvu/80

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

CARL OSCAR ÖBERG.

En industri, som hos oss ända till senaste tider stått på en låg ståndpunkt, är förfärdigande af filar, ty någon fabriksmessig tillverkning häraf har i egentlig mening ej länge egt rum i Sverige, utan dylik redskap måste förr alltid införskrifvas från England eller Tyskland.

Detta är emellertid ej förhållandet numera. De svenska filarne hafva nu vunnit sådant erkännande, att de utländska allt mindre ofta förekomma i bruk. Förtjensten af denna glädjande förändring tillkommer i första rummet Carl Oscar Öberg, som med outtröttlig energi gjort Eskilstuna-filarne kända och icke skytt någon möda, för att åstadkomma ett fabrikat, jemngodt med det engelska.

C. O. Öberg föddes den 1 december 1817 i Eskilstuna, der hans fader var metallarbetare. Efter att hafva till 12 års ålder gått i stadens skola, började han arbeta på fadrens lilla verkstad och stannade med ett par afbrott der till år 1848, då han och 5 andra unge män, hrr C. V. och J. Ch. Heljestrand, J. Walén, A. Svahn och B. Moback öfverenskommo att gemensamt bygga en fabrik för tillverkning af filar.

Ett bolag bildades för detta ändamål, och Öberg skulle förestå den nya verkstaden. Utsigterna voro dock till en början allt annat än lofvande, ty ingen af bolagsmännen insatte något kapital, hvarken för verkstadens byggande eller för rörelsens drifvande, utan de medel, som användes, upplånades under gemensam ansvarighet.

Detta allt försatte naturligtvis Öberg i en ganska bekymmersam ställning. Härtill kommo vidare andra svårigheter och hinder, hvilka disponenten hade att öfvervinna och hvilka äro oskiljaktiga från hvarje nytt företag på industriens område, i det att här frågan var att åstadkomma ett fabrikat, så nära som möjligt af samma godhet som det engelska, och detta skulle utföras, oaktadt det material, som då fans, var af ganska dålig beskaffenhet och dugliga arbetare ej funnos att tillgå. Då omsider tvänne filhuggare blifvit anskaffade, ljödo den 18 april 1850 de första hammarslagen inom den nya verkstaden.

Under de första tre åren kunde emellertid Öberg försälja endast helt obetydligt af fabrikatet, ty hrr handlande ansågo hans filar alltför dyra i jemförelse med andra på platsen tillverkade. På större mekaniska verkstäder deremot användes, som sagdt, i allmänhet engelska och tyska filar.

Men oaktadt dessa motgångar, förlorade Öberg aldrig ur sigte det mål, till hvilket han sträfvade, att nämligen, huru små hjelpmedlen än voro, alltid åstadkomma och utbjuda endast fullgod vara. Hans redbarhet och okufliga ihärdighet kröntes äfven till slut med stor framgång

Efter att flere gånger hafva förgäfves genom reseombud sökt få fabrikatet såldt, beslöts, att hr C. V. Heljestrand skulle resa för att söka afyttra detsamma. Då han i Stockholm fullkomligt misslyckats i detta afseende, skulle han begifva sig till Norrköping för samma ändamål,