Sida:Svenska industriens män.djvu/81

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

men tog derunder vägen först till Motala och vände sig der till kapten Carlsund med förfrågan, om han till verkstaden kunde få afyttra något af bolagets fabrikat. Han erhöll dock det nedslående svaret, att de svenska filar, som försökts, visat sig vara odugliga. Heljestrands anhållan att likväl få lemna några såsom prof beviljades emellertid, och skulle han dagen derpå få komma och höra utlåtandet om dem. Han infann sig, och svaret blef — en ganska betydlig beställning af filar.

Detta var den lyckliga vändpunkten för det nya företaget. Motviljan för bolagets fabrikat var nu besegradt; beställningar inkommo från flere håll, och först och främst Motala verkstad har sedan den tiden varit och är fortfarande den yppersta kunden. Tillverkningen har också till följd af det ständigt växande förtroendet oupphörligen ökats och verkstaden flere gånger måst utvidgas, så att der för närvarande sysselsättas 80 à 90 arbetare, och årliga tillverkningsvärdet utgör 100,000 kronor.

Men utom det att genom Öbergs förtjenst, fabriken blifvit i så betydlig mon förstorad, har äfven der upplärts ett ej ringa antal arbetare, hvilka sedermera, spridda på vidt skilda orter i Sverige och äfven i Norge, sålunda med sina vid den berömda fabriken förvärfvade insigter i flere trakter utöfvat sin gagnande verksamhet.

Af de 5 bolagsmännen qvarstannade hr J. Walén längst eller till år 1874, då hans andel utlöstes, hvarefter firman C. O. Öberg & C:o för närvarande utgöres af fabrikör Öberg och dennes svåger hr A. Nilsson.

Inom Eskilstuna kommun har fabrikör Öberg haft flere förtroendeuppdrag, af hvilka här endast nämnas befattningen såsom stadsfullmägtig sedan år 1863 samt ledamotsskapet i Eskilstuna jernmanufaktur-aktiebolags styrelse från dess stiftelse till år 1875.

Stockholm, tryckt hos J. W. Holm, 1875.