Sida:Sverige och Norge, 1814.djvu/104

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
100

därigenom underlätta uppnåendet af det stora målet, att Sverige skulle blifva till sitt område utvidgadt och komma i en ännu lyckligare ställning. Ni anser törhända, att jag ser sakerna för mycket i rosenrödt, men jag har härmed endast gifvit uttryck åt mina innerligaste förhoppningar.

— — — — — — — — — — — — —
H. E. Charlotte.

Kungen är ännu ombord på »Gustaf den store»; han uttalar uti sitt senaste bref sin afsikt vara att komma hit tillbaka för att begagna baden, men jag betviflar, att han vill lämna sitt fartyg, förrän den fientliga flottan blifvit tillintetgjord.[1]

Han mår för resten förträffligt, förutom att han har svårt för att gå, men det är ju detsamma, om han är på land eller till sjös.  1. Drottningen skrifver i sina memoarer under augusti månad 18l4: — — — Kungen stannade endast öfver natten i Fredrikstad samt öfverenskom där med kronprinsen rörande de blifvande operationerna; det bestämdes nämligen, att amiral Cederströms eskader, hvaraf en del är under Wirséns befäl, skulle operera på egen hand och att kungen endast skulle vara åskådare utan att taga någon direkt del uti ledningen. Det var därför bäst, att kungen återvände till Uddevalla för att bada och sköta sin hälsa. Kungen skulle troligen själf gärna hafva velat stanna kvar i närheten af krigsskådeplatsen och kronprinsen, men han kände själf, huru hans hälsotillstånd försämrades, då han icke kunde röra sig obehindradt och dessutom hade svårt för att tala; hans uttal har varit besväradt alltsedan det nervslag, som han var utsatt för år 1809, och han har ofta äfven svårt att höra, när han tilltalas, hvarförutom hans minne för närvarande är mindre godt. Det var därför icke särdeles svårt för kronprinsen att öfvertala kungen att lämna arméen, och den sanna och uppriktiga vänskap, som kungen hyser för prinsen, gjorde det lätt för denne att erhålla en oinskränkt fullmakt att handla, som han ville. Det bestämdes därför, att kungen skulle återvända ombord och dagen därpå (den 10) afresa till Strömstad och vidare till Uddevalla för att där börja baden på nytt.