Sida:Sverige och Norge, 1814.djvu/122

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
118

XIV.

Från h. m. drottningen till h. exc. herr grefve Ruuth.
Uddevalla den 23 augusti 1814.

Jag har emottagit, min bäste grefve, edert bref från Helsingborg af den 19, och då ni meddelar mig, att ni på måndagen, hvilket var i går, skulle återvända till Marsvinsholm, adresserar jag detta till Ystad. Jag betviflar, att vi skola kunna komma in i Norge i år, som nog är omöjligt, när icke riksdagen kan sammanträda förrän i slutet af september eller i början af oktober. Kronprinsen har gjort en utflykt till Fredrikshald,[1] och besökt de platser, där striden hade pågått rundtomkring; därefter återvände han till Fredriksstad.[2] I går började han en annan resa för att


  1. Kronprinsen skrifver till drottningen uti ett bref, dateradt Fredriksstad den 19 augusti 1814 bland annat: — — — Jag har besökt Fredriksstens fästning, den är Nordens Gibraltar. Då vi genomgingo dessa platser, hvilka Karl XII genom sin död gjort ryktbara, kommo vi äfven till ett ställe, där ett kors genom sin inskrift lät oss förstå, att det var där, som denne hjälte slutat sin bana. Gripna af vördnad för hans minne, togo vi af oss hattarna och stodo med dessa uti handen, så länge vi uti djupt begrundande kvarstannade. Detta var det enda sätt, hvarpå vi för tillfället kunde ägna vår hyllning åt denne krigares skugga. — — — — — — — — —
    Charles Jean.
  2. Drottningen skrifver i sina memoarer under augusti månad 1814: — — — Innan kronprinsen återvände till Uddevalla, visade han sin synnerliga välvilja emot herr Tank och borgmästaren och polismästaren i Fredrikshald, vid namn Dahl, hvilken man försäkrade hafva varit tillgifven Sveriges sak alltifrån fälttågets början. Kronprinsen gjorde denne senare äran att äta middag hos honom, hvilket naturligtvis icke väckte någon förvåning. Däremot ansågs det ganska oförsiktigt, att han så väl frukosterade hos herr Tank