Sida:Sverige och Norge, 1814.djvu/148

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
144

ombud till riksdagen, hvilket skulle kunna framkalla vissa svårigheter, alldenstund enligt deras konstitution icke några giltiga beslut kunna fattas, så vida icke ombud äro tillstädes från alla distrikt. Sedermera erhållna underrättelser hafva dock lugnat oss uti detta afseende. Vi få väl se, huru det går. Gud låte kronprinsen, som med sina ädla själsegenskaper ej vill göra någon för när, icke få för mycket ledsamheter af allt det här. Adjö, min bäste grefve; då posten nu har kommit, utan att jag likväl fått någonting från eder, afslutar jag detta bref. Jag ber eder framföra tusen hälsningar till grefvinnan Ruuth från mig.

Kronprinsen afreste i går kl. 6 till Vänersborg, där han ämnade ligga kvar öfver natten, och därefter fortsätta till Stockholm. Vår afsikt är att i morgon bittida afresa härifrån. Kungen skall fara direkte till Göteborg, men jag far först till Ström för att därstädes hos Macklean intaga en déjeûner dinatoire.

Samma dag på eftermiddagen: Från amiral Cederström har ankommit en rapport, som omförmäler, att den norska flottan varit nära att öfvergå på vår sida. Se här, huru det har tillgått: två matroser, hvilka såsom desertörer kommit till vår utaf amiral Cederström kommenderade flotta, hade nämligen berättat, att myteri ägt rum på den norska flottiljen, därför att de därstädes hvarken fått sin sold eller sina rationer; då manskapet hade beklagat sig med anledning härutaf hos befälhafvaren, vid namn Bille, hade denne förklarat, att den svenska flottan icke var bättre provianterad än deras och att man där fick lefva på barkbröd, hvilket var fullkomligt osant. Manskapet ämnade föra den norska flottan öfver till den svenska, men Bille förklarade, att, så vida de icke dödade honom, skulle detta ej komma att