Sida:Sweriges Rikes Lag.djvu/14

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
Företal.

Swerige är ifrån hedenhös ett fritt Rike: Thes Inbyggare Swear och Giöthar. Ei fins Giötha namn i flera Länder fastståndande, utan i Swea Rike allena; förty at af them utspriddes Giötha namn i annor Land. At thetta Folk redan then tiden med Lag och stadgar, hwarefter thet sig rättat, warit försedt, finnes ei allenast af the Lagar, som thes landsmän, hwilka i the tider, härifrån utgåt, infört i the Länder och Riken, hwaröfwer the rådande blifwit, som bewisligit är af the Giöthers och Longobarders Lagar, hwilcka ännu äro förhanden, och sin grund samt åtskillige qwarbehålne orda-lag utur wår gamla Giöthiska Lag och språk allena härleda: Utan ock af inländska säkra skrifter och efterrättelser. Ity under then första af then hedna Kongliga Inglinga Slächten, som för wår Frälsares födelse utur Asien hit in i Riket inkom, förändrades Landsens gamla Lagar uti them, som under then Slächtens Regering öfwer 600 Åhr efterlefwade blifwit, hwilcka then sidsta här på Thronen af samma Inglinga Ätt, benämnd Ingiald, (sedan han åtskilliga Fylckes Konungars wälden med Upsala eller Swea wäldet sammanfogat, och tå en förenad och allmän Landslag nödig fant) å nyo genom en sin, til then ändan utsänd Troman, benämnd Wige Spa eller then wisa, lät sammandraga uti et enskylt wärk, Wigers flockar kalladt, som sedan tiänte til grundwal för Uplands Lagen, hwilcken af Herr Birger Pärsson til Finsta, med tolf lagfarna Mäns medarbetande, emot 700 Åhr therefter sammanskrefs med Konung Birger Månsons goda minne, och tå efter moget öfwerwägande och rådgiörande

allmen-