Sida:Sweriges Rikes Lag.djvu/16

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
Företal.

åtskilliga Riksdagar är wordit påmint och anhållit, Högst salig Konung CARL then XI åhr 1686 förordnade wissa lagfarna Herrar och Män sig samma arbete at företaga, som thet uti hans lifstid, och under the swåra krigsoroligheter uti högst salige Konung CARL then XIItes och wår Allernådigsta Drottnings ULRICÆ ELEONORÆ Regerings åhr, samt sidst under wår nu warande mildaste Konungs hulda styrelse berömligen fortsatt, och ändteligen hint til then fullkomlighet, at sedan wederbörande Domstolar i riket theröfwer hörde blifwit, och them anbefalt warit med theras betänckande och påminnelser at inkomma, thet wid the bägge sidstledne Riksdagar af Riksens Råd och Ständer å nyo blifwit igenom-gångit, godtfunnit, antagit, och hans Kongelig Maj:t til kungiörande och påbiudande i underdånighet updragit.

Utaf hwilcket alt klarligen skiönjes, at på samma sätt, som Swea och Giötha Män niutit then nåden af Gud, at in til thenna dagen bibehålla, bebo och bygga thet Land, som theras Stamfäder i förstone intagit, sig tillägnat och upodlat; the likaledes ifrån the tiderna in til thenna, bibehållit urminnes häfden af then alla fria länder tillhörande rättigheten, at ei låta påtruga sig någon ny Lag, innan then först af Inbyggarna är worden skärskådad och antagen, hwilcken Öfwerhetens höga ämbete sedan tilkommer allmänneliga at påbiuda samt til rättelse och efterlefnad hwar och en at förplichta; them frommom til skydd, och them wrångwisom til späkt.


Wi