Sida:Sweriges Rikes Lag.djvu/21

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer


Befalningshafwande utan afseende på höghet, macht, wåld, skyldskap, hat eller afwund, owäldugt hielpa hwar man til sin rätt, in och utländsk, then ringa och fattiga, så wäl som then höga och rika, och frälsa them, som med wåld och öfwermod twingas, särdeles fattiga enkor och faderlösa barn, på thet sanning, frid och rättfärdighet må bo i landet, och then stora Gudens såsom högsta Domarens nåd och barmhertighet i Wårt Rike må styrckas och förmeras. Och emedan genom theras oförtrutna flit, och mödosamma bearbetande, som äfwen til thessa Balkars utkast och upsättande warit befullmächtigade, thetta angelägne werk nu är så wida färdigt, at thet uppå Wår nådiga kungiörelse kan utkomma, och ifrån then första Septemb: nästkommande almänt brukas och efterlefwas: Altså hafwe Wi härmed thenna Lag welat gilla och stadfästa, som Wi ock i krafft af thenna Wår Stadfästelse i nåder biude och befalle, icke allenast alla Wåra trogna Undersåtare, samt alla them, som i Wårt Rike och Länder bygga och bo, at the hädanefter erkänna then samma för Wår och Sweriges Rikes gällande allmänna Lag, then the i alla måtto böra och skola lyda

och