Sida:Sweriges Rikes Lag.djvu/20

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer


fundamental Lag, böra skattas och anses. 2. At alt hwad genom särskildta Privilegier är faststäldt, har i thenna almänna Lagen ej kunnat inflyta. 3. At the förra Lands och Stads Lagar häruti äro sammandragna, doch så, at alle mål tydeliga blifwit utsatte, hwaruti någon skilnad bör wara emellan Lands och Stadsrätt. 4. At thenna Lag ej innehåller thet, som til särskildt förordnade Domsäten hörer, eller hwad Oeconomie och Politie Förordningar angår, hwilka efter förefallande omständigheter finnas mera förändring wara underkastade. 5. At någre besynnerlige mål, som sällan förefalla, äro efter noga öfwerwägande utelemnade. Och ändteligen sidst, at the saker, som redan äro afgiorda, icke få, i anseende til thenna Lagen, åter rifwas up igen. Imedlertid är med all giörlig omsorg och åhuga ther uppå arbetadt, at i thenna Lag alle the nödigaste stycken måge finnas, som til thet enskildta lefwernet i ett wäl beställdt Rike höra, och uti Rättegångs och Utsöknings mål kunna til rättesnöre tiena, hwarigenom rätt och rättwisa kan handhafwas och bibehållas, tå hwar och en redeliga, och utan wrångwisa, ställer sig Lagens innehåll til obrotslig lydna, samt Dom- och

Befalnings-