Sida:Sweriges Rikes Lag.djvu/232

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
194
Handels Balk.

förträde til åbygnaden. Stå både Kronans och jordägarens räntor inne; hafwe Kronan förträde.


7. §. Hafwer någor sådant bilbref, som i siölagen beskrifwit är; äge han förmon i skieppet, så ock i godset, tå skiepsfolk betaldt är, som i 5. §. är sagdt. Thernäst gånge thet lån ut, som skieppare på bodmeri tagit; hafwe ock thet yngre bil eller bodmeribref förträde för thet äldre. Gifwer någor förlag, at thermed drifwa bergsbruk, eller andra sådana wärk; niute förlagsman förmon til thet, som ther med tilwärkadt är.


8. §. Sedan tages barnaarf ut hos föräldrar eller förmyndare, och Kyrkiors och fattighus fordringar hos theras föreståndare, så ock skuld til Kronan, eller Frälseman, för upbörd. Hos Upbördsman, som sedan blifwit förmyndare eller föreståndare, äge Kronan, eller frälseman, förmon til thet, som å upbörden för alla åhren brister. War han förmyndare eller föreståndare, förr än han Upbördsman blef; hafwe barnagods, Kyrkiors och Fattighus medel, förträde. Hafwer någor intekning å hans fasta gods, innan han förmyndare, föreståndare, eller upbördsman blef; niute tå sin intekning til godo.


9. §. Efter thessa komma the, som hafwa klara