Sida:Sweriges Rikes Lag.djvu/235

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
197
Handels Balk.

til; tage fullmacht, och ligge ther sedan hans wårdnad å; giöre ock redo och besked för thet han om händer får.


2. §. Hwad ombudsman efter fullmacht giör och sluter, thet ware så gildt, som hufwudman thet sielf giordt och slutit hade. Går ombudsman widare, än honom betrodt är; rätte sielf up allan skada, och böte tiugu daler, och hufwudmannen ware saklös.


3. §. Handlar sysloman oredeliga, brukar list emot honom, som fullmacht gaf, wänder sig hans gods til nytto, lånar hans penningar ut, eller tager penningar up i hans namn; sware til allan skada, och plichte efter omständigheterna. Ware ock then, som fullmacht gaf, saklös i alt, hwad sysloman, utom hans ombud eller wilja, af annan lånt, eller med någon slutit hafwer; utan thet wises, at thet honom til nytto anwändt är.


4. §. Hafwer någor fått fullmacht, at för annan giöra och låta, och tager then skada theraf, som fullmacht gaf; skylle sig sielf, som sig ej bättre föresåg. Är ombudsman af försummelse, eller swek, wållande til skadan; plichte tå han, som sagdt är.


5. §. Sysloman niute skiälig arfwodis lön,

så ock wedergällning för thet, som han å annars

ärender
B b 3