Sida:Sweriges Rikes Lag.djvu/234

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
196
Handels Balk.

14. §. Wäxlare äge thernäst rätt hos then, som wäxel gifwit, tå wäxelbref ej godkännes af honom, som wäxlen betala skulle, och wäxelgifwaren imedlertid af sig kommit. Är wäxel godkänd, och mächtar wäxelbetalaren then sedan ej inlösa; niute ock wäxlaren hos honom samma rätt, ther thet i acht är tagit, som särskilt om wäxel stadgadt är.


15. §. Räcker then skyldigas egendom för thessa borgenärer ej til; fällen tå the slikt af marck som af marck, som lika rätt med hwarannan hafwa, och ware ränta så gild som hufwudstol: Men ej må ränta i thessa fall borgenärer emellan längre räknas, än til then tid, tå gäldenärens egendom i qwarstad sattes.


16. §. Är gods att tilgå, sedan then gäld är gulden, therom nu sagdt är; niuten alle the öfrige borgenärer lika rätt, och briste theslikes för them så af marck som af marck. Böter äga minsta rätt.


XVIII. Cap.

Om syslomän eller ombudsmän.


1. §.


WArder man af annan ombuden, at å thes

wägnar något sysla och uträtta, och säger ther ia

til;