Sida:Tal om Läckerheter-1.djvu/102

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

annars Cæsalpini sats håller strek, at de immerfort tilväxa uti antal (*).[1] Chate (Cucumis Chate L.) räknas af til Meloner, och af

    månader bibehålla sig friska, samt at årligen ett stort förråd deraf inköpes för samma Kejsares behof, hvilken äfven deraf plägar göra föräringar åt dem han vil visa synnerliga nåde-tecken. Det var säkert en sådan Melon-sort, som Ryske Residenten Lange, ibland annan frukt, fick i Peking ifrån Kejsaren til sig skickad i November månad, och som han fann öfvermåttan läcker: se dess Journal der Reise nach China uti Verändert. Russl. p. 85. Då jag nu ser efter, hvar detta Hami må vara beläget, finner jag dermed menas Hamil eller Khamul, en stad i lilla Buchariet: Prevost Hist. gener. de voyages T. 6. p. 456.(??) Derföre skrifver ock Christoph. Jac. Schwartz, då han omtalar den Melon-sort samme Kejsare förärade Ryske Ambassadeuren, i hvars följe han var, at den hade kommit ifrån Buchariet, och ansågs för en stor raritet i China: se dess Kurtze und wahrhafte Beschreibung der Reise von St. Petersburg aus bis die Hauptstadt Peking &c. von 1725 bis 1729. Mscr. Det var af de ypperliga Buchariska Meloner, som Engelske Envoyén Whitworth skickade från Ryssland kärnar til en Prins af Danmark: Perry l. c. Vi böre här i landet likaså vara måne om at kunna skaffa oss kärnar af dessa eller andra för läckerhet utmärkta Melon-sorter ifrån deras rätta hem-orter, ty för det de äro benägne at urarta sig uti de kalla så väl som de för heta climat, och ej behålla sin fullgoda art öfver ett eller ett par år, kan man ej lita på at genom kärnars planterande af yppersta hemväxta Meloner få lika så goda å nyo, åtminstone ej uti flera leder.

  1. (*) Hvad A. Cæsalpinus för 200 år sedan i sin bok de Plantis L. 4. c. 5. sade om Meloner, at de hade oräkneliga artförändringar, tyckes vara nog ärkändt för sant genom det ingen Botanist sedermera budit til at hålla lista på dem alla. C. Le Brun berättar l. c. at bara i Ispahans stad räknades öfver